"For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." (1 Cor. 3:11)

Home
Articles
Books
Confessions
Anabaptist History
Churches and Related ones
Our Mission

Other Languages
Russian Bibleviews
Romanian Bibleviews
Español Bibleviews
Haiti Bibleviews
Portuguese Bibleviews

More Information
About your InternetServant

Contact Us & Guestbook

"If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me." (Luke 9:23)

Chapit 5

Redanmsyon Apwopriye

Entwodiksyon

Nou deja wè ke Jezi Kris te fè pon sou gwo twou ki separe Bondye ak lòm, twou sa a ke peche lòm te fè. Bondye fè sa posib non sèlman pou rachte lòm anba konsekans peche li yo, men tou pou restore nati espirityèl li. Kesyon an kounyeya se , “Kouman resevwa benefis redanmsyon ke Jezi Kris pote?”

Jan te ekri nan kòmansman levanjil li a kouman “Pawòl la (Jezi) tounen moun. Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon lavi ki te konfòm nèt ak verite a, ak renmen nan tout kè li. Nou wè pouvwa li, se te pouvwa Bondye Papa a te bay sèl Pitit li a. Bondye te fè Moyiz ban nou lalwa. Men, se Jezikris ki fè nou konnen renmen Bondye a ansanm ak verite a” (Jan 1:14-17). Pamwayen lalwa Moyiz la, Bondye te fè lòm wè nesesite pou delivre li. Ansyen Kontra a te pote kondanasyon e lanmò, anba nouvo kontra poutan Bondye aji avèk lòm sou baz gras e verite.

Nouvo Testaman an mete anfaz ke gras e verite ke Jezi Kris te pote a siperyè lalwa Moyiz la. Byen bonè nan kòmansman mnistè li Pòl te metee anfaz sou sa nan you gwoup ki nan Sinagòg nan Antyòch , pandan li t’ap di. “Bondye voye Jezi fè nou konnen l’ap padonnen tout peche nou yo: tout moun ki mete yo nan Jezi, y’ap delivre anba tout peche lalwa Moyiz pat ka wete pou yo.... Pou yo rete fèm nan favè Bondye” (Travay Apot 13: 38, 39, 43). Apre Pòl fin diskite jistifikasyon pamwayen lafwa nan lèt li te voye bay legliz Wòm yo, li te ekri ke “peche pa dwe dominen sou nou, paske nou pa anba pouvwa lalwa Moyiz la ankò, se anba favè Bondye a nou ye” (Women 6:14). Pita pandan li t’ap ekri sou kontra Bondye te fè avèk Izrayèl, Pòl te ekri ke “Konsa tou, kounyeya, gen yon ti rès Bondye te chwazi nan pèp la, se yon favè li te fè yo. Se pa paske yo te fè sa ki byen kifè Bondye te fè yo favè sa a. Men se paske Bondye te vle fè l pou yo. Si se pat konsa, favè Bondye a pa ta yon favè tout bon ankò” (Women 11:5, 6). Pòl te rakonte moun Galat yo pou yo pa “voye favè Bondye fè m lan jete. Paske, si lalwa ka fè Bondye fè yon moun gras, enben, Kris la mouri pou gremesi” Galat 2:21). Pita li te ekri “M’ap repete sa m te di deja pou tout moun ki kite yo sikonsi yo: si yo fè sa, y’ap blije fè tou sa lalwa Moyiz la mande. Moun ki kwè Bondye ap fè yo gras paske yo fè sa lalwa mande, yo vire do bay Bondye a” (5:3,4). Li te ekri Tit ke “Men, lè Bondye fè nou wè jan li gen bon kè, jan li renmen tout moun, li te delivre nou. Li pat delivre nou paske nou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou. Li delivre nou lè li lave nou, li voye pouvwa Sentespri li nan nou pou chanje nou nèt, pou n te ka viv yon lòt jan. Bondye voye Sentespri li sou nou an kantite, gremesi Jezi, Kris la, ki delivre nou. Avèk favè sa a Bondye fè nou an, li fè nou gras. Kounyeya nou ka resevwa sa n’ap tann lan: lavi ki p’ap janm fini an” (Tit 3:4-7).

Nan liv Travay Apot ak nan Lèt yo genyen gwo anfaz sou redanmsyon ke Jezi pote pamwayen gras. Annou gade gras pi pre.

Gras Oubyen Favè

Gras ke Jezi Kris te rann posib la se youn nan gran diferans ant de kontra yo. Gras se karaktè santral Levanjil la, nou dwe konprann siyifikasyon li pou nou kapab konprann Nouvo Testaman an.

Kisa gras ye? Tèm nan genyen plizyè siyifikasyon, men nou va konsidere sèlman sila yo ki genyen relasyon dirèk avèk redanmsyon. Arndt e Gingerich esplike gras kòm “ you travay gras ki grandi soti nan plis ale nan plis...Sila yo ki pou li resevwa gras konplèt...travay gras nan konvèsyon”[1]. Strong esplike li konsa “enfliyans Bondye sou kè a, e efè li nan lavi a”[2]. Webster fè parèt lide Bib la konsènan gras: “ asistans Bondye ke lòm pa merite e ke Bondye bay lòm pou rejenerasyon li oubyen pou sanktifikasyon li”[3]. Siyifikasyon gras pi byen konprann nan fason Nouvo Testaman an itilize li.

Anvan nou egzamine itilizasyon tèm gras nan Nouvo Testaman, nou bezwen pale sou you aspè enpòtan gras. Nouvo Testaman an pale sou “Gras Bondye” (Travay Apot 11:23; 13:43; 15:40; 20:24; Women 5:15; 1 Korentyen 3:10; 2 Korentyen 8:1; 9:14; Galat 2:21; Ebre 2:9; 12:15; Jid 4 elatriye). Oubyen “se yon favè Jezi Kris” (Travay Apot 15:11; Women 16:20, 24; 1 Korentyen 16:23; Galat 1:6; 6:18; Filipyen 4:23; 1 Tesalonisyen 5:28; 2 Tesalonisyen 3:18; 1 Timote 1:14; Filemon 25; elatriye) oubyen (2 Tesalonsyen 1:12). Gras se pa efò lòm fè.

Gras se pati santral nan jistikasyon pechè a. Jistifikasyon se aksyon lè pechè a ki kwè Jezi Kris jwenn konsiderasyon kòm you moun ki genyen you pozisyon ki bon nèt avèk Bondye. Tèm nan se aksyon pozitif Bondye ki deklare pechè a jis oubyen dwat. “Tèm padon an” genyen rapò avèk sa ke yo kapab rele aspè negatif aseptasyon avèk Bondye, espesyalman anilasyon peche you moun”[4]. Jistifikasyon se pamwayen gras; delivrans se rezilta gras.

Lè Pyè te pale nan konferans Jerizalèm nan, li te deklare ke :”Se you favè Jezikri fè nou lè l delivre nou” (Travay Apot 15:11). Apolòs you nonm ki te genyen anpil konesans nan Bib la e ki te aprann avèk egzaktitid konsènan Jezi, t’ale nan Akayi, kote li te”bay moun Bondye te fè favè yo yon gwo konkou” (Travay Apot 18:27). Pòl te mete anfaz sou jistifikasyon pamwayen gras, li te ekri “ Men Bondye ki renmen yo fè yo gras” (Women 3:24); “Li ban nou lavi ankò ansanm ak Kris la, nou menm ki te mouri akòz peche nou yo. Se yon favè Bondye fè nou lè li delivre nou” (Efezyen 2:5). “..Jezikri, Senyè nou an.... ki fè nou favè, ki ban nou kouray ki p’ap janm febli ansanm ak yon bèl espwa” (2 Tesalonik 2:16); “Se yon favè li fè nou nan Jezikri, depi lontan avan li te kreye tout bagay (2 Timote 1:9); “Bondye fè konnen favè l pou tout moun ka delivre” (Tit 2 :11); “Avèk favè sa a Bondye fè nou an, li fè nou gras” (Tit 3:7). Nan vèsè sa yo nou wè ke gras oubyen favè genyen you pati santral nan redanmsyon lòm.

Jodi a aspè jistifikasyon gras la byen koni e li byen resevwa anpil anfaz. Poutan gras plis. Genyen efè esepsyonèl ke gras la pwodwi. Li bay don e li fè kwayan an fè bon zèv.

Pòl te mete anfaz sou enfliyans sa a oubyen pisans gras nan lèt li yo. Youn nan deklarasyon ki pi klè sou operasyon gras la, nou jwenn li nan lèt li te voye bay Tit. La li te ekri, “Bondye fè konnen favè l pou tout moun ka delivre. Favè Bondye a mande nou pou nou kite move lavi nou t’ap mennen an ansanm ak tout move lavi ki nan lemonn, pou nou ka mennen yon lòt lavi ki kontwole, ki dwat, ki devwe pou Bondye pandan nou sou latè a” (Tit 2:11, 12). Tankou Pòl te deklare, gras oubyen favè pote delivrans, men li pa rete la. Li kontinye opere, anseye e antrene kretyen an kouman viv you lavi ki kontrè avèk ansyen lavi a. Li anseye li pou li viv you lavi totalman diferan, “modere, jis, selon Bondye”.

Nan lèt Pòl ekri moun Wòm nou jwenn you lòt pasaj ki montre efè gras. Li te ekri ke “Kote moun fè plis peche a, se la favè Bondey a vide pi rèd sou yo. Se sa k fè, menm jan peche a te bay lanmò lè l te dominen sou nou, konsa tou lè se favè Bondye a ki dominen sou nou li fè moun gras, li ba yo lavi ki pa janm fini an, gremesi Jezikri Senyè nou an” (Women 5:20-21). Pòl te reyalize ke moun kapab mal konprann gras, li te esplike sa ki genyen n an gras nan Women 6. Li te kòmanse esplikasyon li avèk kesyon sa a, “Eske nou mèt kontinye ap viv toujou nan peche pou favè Bondye a ka vin plis toujou? Non. Kretyen an te leve soti nan lanmò menm jan avèk Kris, pou “nou menm tou ka mennen yon lòt lavi” (v.4). Pita ankò li te mete anfaz sou aspè lanmò sa a.

Lè l te mouri, se pou peche li te mouri. Li mouri yon sèl fwa, li p’ap janm mouri ankò, Kounyeya l’ap viv, se pou Bondye l’ap viv. Konsa tou, nou menm, konsidere tèt nou tankou moun ki deja mouri annegad peche epi k’ap viv pou Bondye ansanm avèk Jezikri. Pa kite peche dominen sou kò nou ki gen pou mouri a, pou l fè nou fè tou sa kò a anvi fè. Pa lage okenn pati nan kò nou nan peche, pou peche a pa sèvi avè l pou fè sa ki mal. Okontrè, tankou moun ki delivre anba lanmò epi k’ap viv, ann lage kò nou nan men Bondye. Wi, mete tout pati nan kò nou nan men Bondye pou l ka sèvi ak yo pou fè sa ki byen. Peche pa dwe dominen sou nou paske nou pa anba pouvwa lalwa Moyiz la ankò, se anba favè Bondye a nou ye. Kisa sa vle di menm? Paske nou pa anba lalwa Moyiz la ankò men anba favè Bondye a, eske nou ta mèt peche pou sa? Men non. ....Nou delivre anba peche. Kounyeya se esklav sa ki byen nou ye. Women 6:10-15, 18.

Efezyen 2 pale sou sa Bondye te fè pou kretyen sa yo. Pòl premyèman te ekri konsènan chanjman Efezyen yo nan fason yo viv, apre sa li te mete anfaz sou mizèrikòd e lamou Bondye, e finalman ou operasyon gras la. Li te ekri,

Nou menm moun Efèz, nou te mouri poutèt mechanste ak peche nou yo. Se nan bagay sa yo nou t’ap viv nan tan lontan. Nou t’ap swiv move kouran ki nan lemonn, nou t’ap fè volonte chèf otorite yo ki nan lè a, move lespri k’ap travay kounyeya nan moun k’ap dezobeyi Bondye yo. Lè sa a, nou menm jwif yo, nou te menm jan ak yo. Nou t’ap mennen lavi nou dapre egzijans lachè, nou t’ap fè kapris kò nou ak tout vye lide ki te vin nan tèt nou. Konsa, nou menm jwif jan nou te ye a, nou te kondane pou n te tonbe anba kòlè Bondye tankou lòt yo. Men, Bondye sitèlman gen kè sansib, li sitèlman renmen nou, li ban nou lavi ankò ansanm ak Kris la, nou menm ki te mouri akòz peche nou yo. Se yon favè Bondye fè nou lè li delivre nou. Ansanm ak Kris la, Bondye fè nou leve sòti nan lanmò, li fè nou chita jouk anwo nan syèl la ansanm ak li tou. Li fè sa pou moutre pou tout tan ki gen pou vini yo jan li renmen nou anpil anpil, jan li aji byen avèk nou nan Jezikri. Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sòti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa, pèsonn pa ka vante tèt yo. Se Bondye ki fè nou. Nan Jezikri li kreye pou nou ka fè anpil bon zèv nan lavi nou, dapre sa li te pare devans pou nou te fè. Efezyen 2:1-10.

Kado gras la sove pechè ki repanti yo, li fè yo tounen travay Bondye, e yo kreye pou fè bon zèv ke Bondye pare davans pou yo fè. Nan lèt li ekri Korentyen yo Pòl te ekri “Konsyans mwen pa repwoche m anyen pou jan m te mennen tèt mwen byen nan mitan tout moun, ak kè ouvè, san ipokri, sitou nan mitan nou menm, moun Korent jan Bondye vle l la. Paske sa se travay favè (gras) Bondye a, se pat bon konprann lèzòm ki t’ap dirije mwen” (2 Korentyen 1:12). Gras Bondye te rann Pòl kapab aji nan sentete e nan senserite jan Bondye vle l.

Pòl te ekri moun Kolòs yo ke : “Depi premye jou yo te fè nou konnen bòn nouvèl la ki se yon messay ki vre, nou te gen espwa jwenn sa Bondye sere pou nou nan syèl la. Se espwa sa a ki fè nou gen tout konfyans sa a ak tout renmen sa a nan kè nou. Bon nouvèl la gaye nan mitan nou depi premye jou nou te tande pale favè Bondye a, depi lè yo te fè nou konnen sa li ye tout bon an. Bòn nouvèl sa a lakòz nou resevwa anpil benediksyon, menm jan li fè l toupatou.....Mande Bondye pou l fè nou rive fin konnen volonte l nèt ale, pou l ban nou anpil lespri ak anpil konprann ki sòti nan Sentespri. Konsa n’a viv jan Bondye vle l la, n’a toujou fè sa ki fè l plezi. N’a fè tout kalite bon bagay, n’a grandi nan konesans Bondye” (Kolosyen 1:5,6,9,10).

Tankou Pyè te ekri nan dezyèm lèt li a, Kretyen “ki rive fin konnen Jezikri kòm Senyè ak Sovè li, li fin chape anba tout vye bagay mal ki nan lemonn” ( 2 Pyè 2:20). Nan finisman liv sa a, li te ekri, “Se pou nou grandi nan favè ak konesans Jezkri Senyè nou ak Sovè nou” (3:18). Se pamwayen gras e konesans kretyen an grandi e chape anba vye bagay mal ki nan lemonn.

Gras se sant travay redanmsyon an, e “enfliyans Bondye ba li sou kè a” enpòtan anpil pou konprann redanmsyon. Nan Nouvo Testaman an aspè sa a jwenn anpil anfaz. Nan liv Travay Apot nou wè lanmò mati Etyèn te lakoz disip yo kite Jerizalèm. Kèk t’ale Antyòch e preche grèk yo, e “Anpil nan moun Lagrès yo te rive kwè, yo te tounen vin jwenn Bondye” (Travay Apot 11:21). Lè legliz Jerizalèm te tande sa, yo te voye Banabas al mennen ankèt sou zafè a paske se te you premye travay nan mitan pèp ki pa jwif. La li “wè ki jan Bondye t’ap beni disip yo” (v.23); gras Bondye te fè you chanjman vizib nan moun sa yo ki pat jwif. Pita Pòl te ekri lidè Efèz yo sou “chanje lavi yo, tounen vin jwenn Bondye, pou yo mete konfyans yo nan Senyè Jezi” (20:21). Bi li se te pou “ale jouk nan bout nan sèvis mwen, mwen vle fini nèt ak travay Senyè Jezi ban mwen an, pou m anonse bon nouvèl favè Bondye fè nou an” nan Jerizalèm (v.24). Bon nouvèl gras Bondye se te pisans ki dèyè repantans e lafwa li te pale anvan an.

Bib la anseye ke gras e Sentespri travay pou transfòme pechè a. Kounyeya annou gade plizyè pasaj nan Bib la ki montre enfliyans Sentespri pou transfòme: “ Si Lespri Bondye ki te fè Jezikri leve soti vivan nan lanmò a rete nan nou, li menm ki te fè Jezikri leve sòti vivan nan lanmò a, li va bay kò nou yo ki la pou mouri a lavi tou, pa pouvwa Lespri li a ki rete nan nou.....Si n’ap viv dapre egzijans kò a, n’a mouri. Men, si okontrè, pa pouvwa Lespri Bondye n’ap swiv la, nou fè egzijans kò a mouri, n’a viv” (Women 8:11, 13). “Pou moun lòt nasyon yo ka tounen yon yon ofrann ki fè Bondye plezi, yon ofrann yo mete apa pou Bondye ak pouvwa Sentespri a” (15:16). “Nou tankou yon glas k’ap fè moun wè pouvwa Bondye a: konsa chak jou n’ap transfòme, pouvwa li ap grandi nan nou, jouk tan n’a rive sanble nèt ak Senyè a. Sa se travay Senyè a. Lespri Bondye” (2 Korentyen 3:18). “Li delivre nou lè li lave nou, li voye pouvwa Sentespri li nan nou pou chanje nou nèt, pou n te ka viv you lòt jan” (Tit 3:5). Travay Sentespri pa kontredi travay gras Bondye. Gras Bondye kapab travay pamwayen Sentespri: “Lespri nou resevwa a, se Lespri Bondye te voye ban nou an pou n te ka konnen tout favè Bondye te fè nou. Si n’ap pale sou tout favè Bondye fè nou, se pa avèk pawòl nou jwenn nan bon konprann lèzòm, men se pito avèk pawòl Lespri Bondye ap montre nou. Se konsa, nou fè moun ki gen Lespri Bondye nan kè yo konprann verite ki sòti nan Lespri a” ( 1 Korentyen 2:12, 13).

Genyen anpil pasaj nan Bib la ki montre kouman gras travay. “Se avèk anpil pouvwa apòt yo t’ap bay prèv ki jan Bondye te leve Jezi fè l sòti vivan nan lanmò. Bondye menm te vide benediksyon l an kantite sou yo tout” (Travay Apot 4:33). Nan Ikonyòm Pòl te pale ak Jwif e pèp ki pa jwif yo, “Yo t’ap fè konnen favè Bondye a avèk anpil konviksyon, paske yo te gen konfyans nan Senyè a. Senyè a menm te bay disip yo pouvwa fè anpil bèl bagay ak anpil mirak pou l te moutre sa yo t’ap di a te vre” (Travay Apot 14:3) Pòl te temwaye, men se te Senyè a ki te pote temwaye Pawòl gras Li, Lè Apot yo e èd yo t’ale nan vwayaj misyon yo, “Yo te remèt yo nan men Bondye ki te ba yo favè l pou yo te al fè tout travay yo sot fè a” (Travay 14:26; konpare 15:40).

Lavi Pòl se you egzanp gras Bondye k’ap travay. Li te you jwif zele ki te konn pèsekite legliz e pamwayen gras Bondye li te vin you gran apot e you gran batisè legliz la. Li te di “Gremesi Jezikri sa a, Bondye fè m favè pou m travay tankou apòt, pou m mennen moun tout nasyon, nan non menm Kris la, pou yo vin kwè nan li, pou yo obeyi li” (Women 1:5). Pita nan liv sa a de fwa li pale sou gras sa a: “Poutèt favè Bondye fè m lan” (12:3) e “ Men, mwen te pèmèt mwen ekri nou sou anpil pwen nan lèt mwen an pou mwen te ka fè nou chonje sa nou te konnen deja. Mwen te pèmèt mwen fè sa poutèt favè Bondye te fè m lan” (15:15). Pòl te rekonèt patisipasyon li nan bati legliz la pat rive akoz pwòp efò li, men te konplètman gras Bondye: “Dapre favè Bondye fè m lan, mwen travay tankou yon bon enjenyè, mwen poze fondasyon an” ( 1 Korentyen 3:10).

Anwo tout bagay, Pòl te kapab di sou tèt li, “Se favè Bondye fè m lan ki fè m sa m ye a. men li pat gaspiye favè l lè li te fè sa pou mwen. Okontrè, mwen travay pase tout lòt apot yo. Men, pou di vre, se pa mwen menm ki fè travay sa yo, se favè Bondye fè m lan ki fè sa konsa” (1 Korentyen 15:10). Pòl te konnen “Bondye fè m favè l” (Galat 1:15). Pòl te kapab di ke “Mmwen kwè nou konnen deja ki jan Bondye, nan bon kè l, te ban m travay sa a pou m te fè pou nou”(Efezyen 3:2), “Kifè m’ap sèvi bòn nouvèl sa a, se paske Bondye nan bon kè l fè m yon favè, li fè pouvwa li travay nan mwen. Mwen pi piti pase moun ki pi piti nan tout pèp Bondye. Men atousa, se mwenm menm Bondye bay privilèj sa a, pou m fè moun lòt nasyon yo konnen bòn nouvèl richès Kris la, richès moun p’ap janm fin konprann”(vv. 7,8), Pòl te ekri Timote pou di li ke li te rekonesans paske Jezi te rann li kapab you minis “atout nan tan lontan mwen te konn pale l mal, mwen te pèsekite l, mwen te joure li”. Li te konnen ke “Jezikri, Senyè nou, fè m anpil favè: li fè m gen konfyans ak renmen nou jwenn lè n’ap viv ansanm nan Kris la” (1 Timote 1:13, 14).

Gras se you pisans nan lavi tout kretyen. Pòl te ekri sou kretyen ki resevwa “kado a dapre favè Bondye fè nou an” (Women 12:6); diran afliksyon sevè e povrete “Bondye te fè wè favè l nan legliz ki nan peyi Masedwàn yo” (2 Korentyen 8:1), e ke “Bondye menm gen pouvwa pou l ban nou tout kalite benediksyon an kantite. Li fè sa, pa sèlman pou nou ka toujou genyen sa nou bezwen, men pou nou ka gen rès ki rete pou n fè tout kalite bon zèv.... y’a lapriyè pou nou, y’a renmen nou anpil akòz gwo favè sa a Bondye fè pou nou” (9:8,14). Kretyen pamwayen favè (gras), genyen rich benediksyon e esperyans. Otè Ebre a te ekri, “Se poutèt sa, ann pwoche avèk konfyans devan fòtèy kote Bondye ki renmen nou an chita. Se la n’a jwenn padon pou peche nou yo, sa la n’a jwenn pou gremesi sekou n’a bezwen lè nou nan nesesite” (Ebre 4:16), e ke “li pi bon pou kè nou lè fòs nou pa sòti nan sa nou manje ak sa nou pa manje, men nan renmen Bondye genyen pou nou an” (13:9). Gras Bondye va ede nou kenbe fèm lè nou tante,ede nou nan feblès nou, e se pisans ki tabli nou nan lafwa. Nou wè enpòtans gras nan kòmansman e nan finisman lèt Nouvo Testaman an.

Paske gras tèlman enpòtan, kouman you moun resevwa gras? Premyèman gras se you favè ke moun pa merite paske li ofri delivrans ke nou pa resevwa olye kondanasyon etènèl ke nou merite. Okenn moun pa resevwa gras pamwayen pwòp merit oubyen jistis yo. Aspè gras ki pa merite sa a siyifi you kado gratis.[5]

Reyalite ke gras se you kado gratis repete plizyè fwa nan Nouvo Testaman an: “Men Bondye ki renmen yo, li fè yo gras. Li fè sa pou yo gratis, gremesi Jezikri ki vin delivre yo” (Women 3:24). “kado Bondye bay pou gremesi.. Men , favè Bondye a gen plis pouvwa toujou. Gremesi yon sèl moun, Jezikri, Bondye bay anpil moun yon kado ki pi gwo toujou” (v.5:15 konpare 20, 21); “pou favè li fè nou jwenn nan Jezikri” (1 Korentyen 1:4); “Y’a lapriyè pou nou, y’a renmen nou anpil akòz gwo favè sa a Bondye fè pou nou. Ann di Bondye mèsi pou gwo kado sa a li ban nou, yon kado ki pa gen parèy li!”(2 Korentyen 9:14, 15).”Se poutè sa, ann toujou fè lwanj Bondye pou bèl favè sa a li fè nou kado, gremesi Pitit li renmen anpil la! Gremesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo. Bondye fè nou wè jan li renmen nou anpil” (Efèz 1:6, 7). “Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sòti nan nou menm menm, se yon kado Bondye” (2:8). “M’ap lapriyè Jezikri, Senyè nou an, ansanm ak Bondye, Papa nou ki renmen nou, ki fè nou favè, ki ban nou yon kouray ki p’ap janm febli ansanm ak yon bèl espwa” (2 Tesalonisyen 2:16); “Se Bondye ki delivre nou, se li menm ki rele nou pou n ka viv pou li. Li pat fè sa pou nou poutèt byen nou te fè. Non sa pa sòti nan plan travay li menm. Se you favè Bondye li fè nou nan Jezikri” (2 Timote 1:9). “Men, li fè yon pi gwo favè ankò, jan sa ekri nan Liv la........ men, moun ki soumèt devan l, li ba yo favè li” (Jak 4:6).

Nan rezime gras Bondye fè delivrans la posib pou nou. De aspè gras – enfliyans li sou kè lòm – e kado gratis —resevwa gran anfaz nan Nouvo Testaman an. Kesyon an kounyeya, kouman gras la posib pou lòm? Plizyè bagay – repantans, lafwa, nouvèl nesans – travay ansanm pou fè gras la posib. Entèaksyon ki genyen ant bagay sa yo va diskite apre nou fin revize chak.

Repantans, Tounen Vin Jwenn Bondye, Chanje Lavi Ou

Youn nan premye pa nan reyalize redanmsyon ke Jezi Kris te pote a se repantans. Mesay Jan Batis la, moun ki te vini anvan Jezi Kris, se te, “Tounen vin jwenn Bondye. Paske, Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men l” (Matye 3:2). Jezi te kòmanse predikasyon Li ak ansèyman Li avèk “Tounen vin jwenn Bondye. Paske Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men li” (Matye 4:17); konpare Mak 1:15; Lik 13:3). Pita Li te di, “Enben, mwen pa vin rele moun k’ap mache dwat devan Bondye, men moun k’ap fè sa ki mal pou yo kapab tounen vin jwenn Bondye” (Lik 5:32; konpare Matye 9:13; Mak 2:17). Moun ki jis la pa bezwen èd. Pechè yo ki pa jis bezwen èd. Remèd pou kondisyon yo senp anpil; yo bezwen repanti.

Byen bonè nan kòmansman ministè Li, Jezi te voye douz disip e mande yo kòmanse preche “bòn nouvèl la pou tout moun tounen vin jwenn Bondye” (Mak 6:12). Jis anvan li te voye yo, Jezi te di douz disip Li yo ke “Si yo pa vle resevwa nou, si yo pa vle koute pawòl nou, sòti nan kay la, osinon nan lavil la, al fè wout nou. Souke pousyè pye nou. Sa m’ap di nou la a, se vre wi:Jou jijman an, y’ap pini moun lavil sa yo pi rèd pase moun Sodòm ak moun Gomò” (Matye 10: 14-15). Yo te pote you mesay serye avèk konsekans serye, si apèl repantans pou yo repanti a te rejte.

Souvan Jezi te pale sou repantans atravè ministè Li. Li te fini ministè li sou latè avèk komisyon an “Y’a pran non l pou yo mache fè konnen mesay la nan tout peyi, konmanse lavil Jerizalèm, pou mande tout moun pou yo tounen vin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padon peche yo” (Lik 24:47; konpare Travay Apot 1:8), Li te montre enterè kontinyèl Li nan mesay sa a ki pou tout moun. Apèl pou repantans la te plis pase you mesay pou pèp jwif la; se te you apèl pou tout nasyon ki toujou egziste jodi a.

Repantans se te you pati nan predikasyon e ansèyman apòt yo diran ministè yo sou latè. Anpil moun, apre yo te tande premye mesay Pyè a nan nouvèl legliz Jerizalèm nan, te mande, “Frè nou yo, kisa pou nou fè?” Pyè te reponn, “ tounen vin jwenn Bondye, epi youn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezikri, pou Bondye padonnen tout peche nou yo. Apre sa, n’a resevwa Sentespri, kado Bondye a” (Travay Apot 2:37, 38). Nan dezyèm mesay li, Pyè te mande , “Chanje lavi nou, tounen vin jwenn Bondye pou l ka efase peche nou yo. Lè sa a Bondye va fè nou jwenn yon rafrechi pou nanm nou devan li, l’a voye Jezikri, moun li te chwazi davans pou nou an” (3:19-20). Lè yo te mete apot yo nan prizon poutèt mesay yo sou Jezi, you zanj anvan lontan te lage yo apre li te fin mande yo “Al kanpe nan mitan tanp lan, epi anonse pèp la tout bagay sou jan pou yo viv kounyeya” (5:20). Anvan lontan lidè jwif te jwenn apot yo e yo te mennen yo ankò devan konsèy la. Lè sa a Pyè, apre li te fin esplike lanmò Jezi, te di ke “Bondye fè l moute chita sou bò dwat li, li mete l Chèf sou nou, li fè l delivre nou. Li fè sa pou bay pèp Izrayèl la yon bèl chans pou l tounen vin jwenn Bondye, pou l resevwa padon pou peche l yo” (V.31). Pita lè Simon te ofri lajan pou pisans apot genyen pou poze men, Pyè te di li, “Wete move lide sa a nan tèt ou” (8:22).

Izrayèl se pat sèl pèp Bondye te rele pou repanti. “Bondye bay moun ki pa jwif yo chans pou yo chanje, pou yo ka resevwa lavi tou” (Travay Apot 11:18). Pòl te di moun Atèn yo ke Bondye “Kounyeya li rele yo tout, kote yo ye, pou yo tounen vin jwenn li” (17:30). Li te pale sou temwaye sou “chanje lavi yo, tounen vin jwenn Bondye, pou yo mete konfyans yo nan Senyè Jezi” (20:21). E lè li te pale avèk Wa Agripa sou moun ki pa jwif yo, Pòl te di ke “ Mwen t’ap mande yo pou yo chanje lavi yo, pou yo tounen vin jwenn Bondye, pou yo fè bagay ki pou fè wè yo chanje tout bon” (26:20).

Kisa repantans siyifi? Kisa ki genyen nan repantans? Mo grèk la metanoeo, ke yo tradwi souvan avèk repanti, selon Thayer mo sa a siyifi “ chanje lespri ou moun pou li pi bon, korije li seryezman pou peche li te fè nan tan pase yo”[6] e selon Arndt e Gingerich li siyifi “chanje lespri yo.... santi remò, repanti, konvèti”[7], you dezyèm mo grèk se metanoia, se you non e li koresponn avèk nou te wè anwo a. Yo tradwi li repantans. Li siyifi “you chanjman lespri”. Yo tradwi you lòt vèb repanti (mo grèk la metamellonai) ki siyifi “chanje lespri you moun oubyen konvèsyon”.

Siyifikasyon mo sa yo kapab konprann nan fason ke yo itilize yo. Jan Batis se moun pwofèt Ezayi t’ap pale a: “Se vwa yon nonm k’ap rele nan dezè a: Pare gran wout Senyè nou an. Plani chemen an byen plani pou li” (Matye 3:3, konpare Mak 1:3; Lik 3:4; Jan 1:23; Ezayi 40:3). Wa nan peyi Lès yo te abitye voye you moun devan pou prepare wout pou yo pandan ke y’ap vwayaje atravè peyi dezè a. Jan te dwe fè menm bagay la pou Wa a. Jan te dwe fè wout la dwat, mete mòn yo nivo e plen vale espirityèl yo, lè li rele pèp la pou vin repanti. Repantans ta retire bayè peche pou Wa a kapab antre nan kè lezòm.

Jan te di Farizyen yo ak Sadiseyen kisa apèl repantans la genyen ladan: “Bann vèmin! Ki moun ki fè nou konnen nou kapab chape anba kòlè Bondye k’ap vini an? ...Epitou, rach la tou pare pou koupe rasin pyebwa yo. Nenpòt ki pa bay bon donn, yo pral koupe sa jete nan dife” ( Matye 3:7, 10; konpare Lik 3:7, 8). Jan te mande vrè repantans ki ta pote you chanjman konplèt nan lespri moun k’ap chache a ki ta donnen “fwi”. “Fwi” se ta fè volonte Bondye (Matye 3:1-10; Mak 1:1-6; Lik 3:1-14). Jan pat bezwen esplike repantans bay moun ki t’ap koute li yo; yo te konnen ansèyman Bib Ebre a ke pechè yo bezwen repanti pou pechè yo ( 1Wa 8:46-48; 2 Kwonik 6:37-39; Ezayi 1:27-28; 55:7; Ezekyèl 14:6; 18:21-32; Jonas 3:8-10; elatriye).

Apèl Jan te fè pou repantans se te apèl Moun ke li t’ap prepare wout pou li a. Lè Jezi te vini, Li te pwoklame, “Tounen vin jwenn Bondye. Asepte Bòn Nouvèl la” (Mak 1:15; konpare Travay Apot 20:21). Li te rele pou you chanjman nan lespri e nan bi nan atitid moun ki t’ap koute yo annegad levanjil la (bon nouvèl la); yo te dwe chanje nan lespri yo, kite enkredilite pou pou kwè nan levanjil ke Li te pote a.

Jezi te pale, “Tounen vin jwenn Bondye. Paske Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men li” (Matye 4:17; konpare Lik 13:3). Repantans te nesesè tou paske Wayòm Bondye, ki se, Gouvènman Li nan kè lèzòm, ta dwe etabli. Jezi ta dwe Wa a, moun k’ap chache Li yo ta dwe chanje lespri yo annegad Bondye e annegad peche e swiv volonte Li paske Wayòm nan pre. Okenn pechè ki rete pechè pa va antre nan Wayòm Bondye a paske Sentete li pa pèmèt prezans peche.

Lè direktè lalwa yo ak farizyen yo te plenyen kont Jezi paske li te manje e bwè avèk pechè yo, Li te di, “Lè yon moun ansante, li pa bezwen dòktè. Se moun malad ki bezwen dòktè. Enben, mwen pa vin rele moun k’ap mache dwat devan Bondye, men moun k’ap fè sa ki mal pou yo kapab tounen vin jwenn Bondye” (Lik 5:31, 32); konpare Matye 9:13; Mak 2:17). Jis la kanpe nan pozisyon diferan pechè yo. Jis la kanpe pwòp devan Bondye, pa poutèt anyen yo te travay pou li, oubyen yo merite, men poutèt san Jezi e poutèt gras Li te pote. Paske Bondye sen, pechè yo se moun malad ki bezwen èd. Yo bezwen repanti oubyen chanje lespri yo e kè yo pou yo kapab vin jis pamwayen Kris.

Jezi te montre enpòtans repantans lè Li te di ke genyen “plis kontantman nan syèl la pou yon sèl moun ki t’ap fè sa ki mal epi ki tounen vin jwenn Bondye, pase pou katrevendiznèf moun k’ap mache dwat, ki pa bezwen tounen vin jwenn Bondye” (Lik 15:7; konpare v.10). Nan you okazyon Li te esplike Pawòl la konsènan soufrans, lanmò e rezirèksyon Li bay disip Li yo, Li te mete anfaz sou enpòtans pou deklare ke “pou yo mache fè konnen mesay la nan tout peyi, konmanse nan Jerizalèm, pou mande tout moun pou yo tounen vin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padon peche yo” (24.47).

Anvan sa Jezi te pale sou sila yo ki “ki anvi viv jan Bondye vle l la, paske Bondye va ba yo sa yo vle a” (Matye 5:6). “ki grangou e swaf jistis” (Matye 5:6: tradiksyon anglè). Swaf yo avèk grangou yo va satisfè nan Jezikri, yo va konnen sa paske yo genyen fwi jistis nan lavi yo. Nou konnen chanjman sa a kapab rive paske Jezi te anseye ke disip li yo va “pèsekite poutèt yo fè sa ki jis”(v.10) (paske yo fè sa Bondye mande: selon Bib kreyòl la). Li te deklare ke “Si nou pa obeyi Lalwa Bondye a pi byen pase farizyen yo ak direktè lalwa yo, si nou pa viv pi byen pase yo, nou p’ap kapab antre nan Peyi Wa ki nan syèl la” (v.20). Yo dwe “chache premyèman wayòm Bondye ak jistis li”: tradiksyon anglè. “Chache bay bagay peyi Wa ki nan syèl la premye plas nan lavi nou, chache viv jan Bondye vle l la anvan” (6:33). Pechè yo pa genyen okenn jistis avèk pwòp efò yo, men yo va jwenn li prezan poutèt travay Kris e travay Sentespri nan yo.

Lè direktè lalwa yo e farizyen yo te mande you siy, Jezi te di yo ke sèl siy li va ba yo se siy pwofèt Jonas la. Jezi te mansyone ke “Moun lavil Niniv yo va leve kanpe, y’a fè kondane moun alèkile yo. Paske yo menm, yo te tounen vin jwenn Bondye lè Jonas te fè yo konnen mesay li a” (Matye 12:41; Konpare Lik 11:32). Nou kapab jwenn you ilistrasyon repantans nan istwa Jonas e Niniv. Lè Jonas te pale moun Niniv sou jijman ki t’ap vini, li te di yo “lapriyè Bondye ak tout kè yo. Y’a kite tout move zak ak tout mechanste yo te konn fè nan lavi yo”. Yo te fè sa, e “Bondye wè sa yo t’ap fè a. Li wè yo te sòti pou yo chanje lavi yo vre. Se konsa li chanje lide. Li pa pini yo ankò jan li te di li ta pral pini yo a” (Jonas 3:8, 10). Moun Niniv yo te repanti, e vire do bay move zak yo.

Nan avètisman kont “tantasyon pou peche” (Lik 17:1), Jezi te di “Si frè ou tonbe nan peche, rale zòrèy li. Si l chanje konpòtman li, padonnen li” (v.3). Lè li te pale sou repantans apre peche, Jezi montre ke nan repantans genyen vire do bay peche.

Jezi te itilize mo grèk metamelomia nan parabòl de pitit gason yo. Lè papa a te di premye pitit gason an ale travay nan jaden rezen an, pitit gason an te di, “Non, mwen pa vle! Men, pita li chanje lide, l ale” (Matye 21:29). Pitit gason an chanje lespri li e ale travay nan jaden rezen an. Lè sa a Jezi te esplike ke Jan te vini, “nou pat kwè li. Men, pèseptè kontribisyon ak fanm movèz vi yo te kwè li. Malgre nou te wè sa, nou pat chanje lide nou pou n te kwè nan li tou” (v.32).

Chanjman ki te rive pamwayen repantans la parèt nan dezyèm mesay Pyè a. Apre li te fin esplike kisa Prens Lavi te fè e kouman li te akonpli sa ki te pwofetize sou soufrans Li, Pyè te di moun ki te fè bagay sa yo pou yo “Chanje lavi nou, tounen vin jwenn Bondye pou l ka efase peche nou yo” (Travay Apot 3:19). Pamwayen repantans, pechè yo kapab fè esperyans konvèsyon, e rezilta a se ke Bondye padone peche yo (konpare Ebre 8:12; 10:17).

Pòl te pale sou temwaye bay jwif yo e bay pèp ki pa jwif “pou chanje lavi yo, tounen vin jwenn Bondye, pou yo mete konfyans yo nan Senyè Jezi” (Travay Apot yo 20:21). Sonje repantans pote you chanjman lespri sou Bondye e lafwa nan Pitit Gason Li. Senyè Jezi Kris. Lè li te parèt devan Wa Agripa, Pòl te di ke li te preche moun ki pa jwif yo “Mwen t’ap mande yo pou yo chanje lavi yo, pou yo tounen vin jwenn Bondye, pou yo fè bagay ki pou fè wè yo chanje tout bon”(26:20), pou montre ke yo te chanje atitid e lespri. La a nou wè ke repantans genyen vire nan direksyon Bondye e osi chanje lavi ki mennen travay ki pote temwayaj you vrè chanjman.

Repantans genyen chanjman atitid annegad Bondye. Otè Ebre a te ekri sou “jan nou dwe wete konfyans nou te gen nan zèv ki pa vo anyen yo pou n mete l nan Bondye” (Ebre 6:1). Ekriven an pat antre nan detay paske li te fèk diskite doktrin Kris e matirite kretyen e li pat vle kontinye sou doktrin baz. Okontrè li te vle kontinye sou sijè pèfeksyon. Lektè yo deja konnen kouman repantans e lafwa travay ansanm.

You twazyèm tèm grèk (epistrepho), malgre li pa tradwi repanti oubyen repantans, li genyen you siyifikasyon sanblab. Jezi te itilize tèm sa a nan relasyon avèk kè pèp la ki te andisi, zòrèy yo te lou pou tande, e zyè yo te fèmen, “Pou yo pa tande nan zòrèy yo, pou yo pa konprann ak lespri yo, pou yo pa tounen vin jwenn mwen pou m geri yo. Se Bondye ki pale konsa” (Matye 13:15; konpare Mak 4:12). Zakari te pwofetize ke Jan ta gran e li ta plen avèk Sentespri, “L’ap fè anpil moun nan pèp Izrayèl la tounen vin jwenn Mèt la, Bondye yo a... L’ap fè papa vin byen ankò ak pitit. L’ap fè moun ki rebèl rive gen konprann tankou moun k’ap obeyi Bondye, l’ap pare yon pèp byen dispoze pou resevwa Mèt la” (Lik 1:16, 17). Jezi te deklare ke Pyè ta di li pa konnen Li, e Li te di “Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè w’a tounen vin jwnen mwen, bay frè ou yo fòs” (22:32).

Apòt yo te itilize tèm sa a plizyè fwa: “tounen vin jwenn Bondye” (Travay Apote 9:35); “ Anpil nan moun Lagrès yo rive kwè, yo te tounen vin jwenn Bondye” (11:21); “Se pou nou kite tout zidòl sa yo ki pa vo anyen pou vire bò kote Bondye ki vivan an” (14:15); “Mwen kwè nou pa dwe antrave moun lòt nasyon yo ki vin jwenn Bondye” (15:19); Mwen t’ap mande yo pou yo chanje lavi yo, pou yo tounen vin jwenn Bondye, pou yo fè bagay ki pou fè wè yo chanje tout bon” (26:20); “Jan nou te kite zidòl yo pou n tounen vin jwenn Bondye, pou n te ka sèvi Bondye vivan an, Bondye tout bon an” (1 Tesalonisyen 1:9).

Chak moun fè fas ak jijman. Chak moun va fè fas ak Bondye e va rann kont pou sa li te fè. Senyè a te pwomèt sa (Matye 25:32-46; Jan 5:25-29; konpare Travay Apot 10:42; 17:31; Women 14:10; 1 Korentyen 4:5; 2 Korentyen 5:10). Moun pa bezwen pè jijman si yo prepare pou li diran lavi yo. Lamou Bondye e mizèrikòd prepare you fason pou evite kondanasyon. Pyè te di, “Senyè a pa pran twòp reta pou kenbe pwomès li yo, jan kèk moun kwè a. Okontrè, se pasyans l’ap pran ak nou, paske li pa ta renmen pèsonn peri, li ta vle pou tout moun tounen vin jwenn li” (2 Pyè 3:9). Pechè yo p’ap chape anban jijman Bondye sòf si yo repanti. Yo pa dwe konte sou bonte Bondye ak sou pasyans Li pou chape anba konsekans peche yo. Yo dwe reyalize ke “se pou l rele nou vin chanje lavi nou ki fè Bondye genyen bon kè konsa” (Women 2:4).

Kèk lòt vèsè ki montre kado repantans Bondye bay la tankou : “Li fè sa pou bay pèp Izrayèl la yon bèl chans pou l tounen vin jwenn Bondye, pou l resevwa padon pou peche l yo” (Travay Apot 5:31); “Bondye bay moun ki pa jwif yo chans pou yo chanje, pou yo ka resevwa lavi tou” (11:18) e “Ou pa janm konnen: Bondye ba yo chans pou yo chanje jan y’ap viv la. pou yo vin konn verite a” (2 Timote 2:25)

Lè li wè bonte Bondye e lè li rekonèt pwòp eta peche li sa ta dwe mennen pechè a nan chagren ki selon Bondye e nan repantans.

Men kounyeya, kè m kontan, pa paske mwen te fè nou lapenn, men paske lapenn nou te genyen an te fè nou chanje kondit. Nou te sipòte lapenn sa a jan Bondye vle l la. se konsa mwen pa fè nou okenn mal. Paske, lè yon moun sipòte lapenn li jan Bondye vle l la, sa chanje kè li pou l ka rive sove. Pa gen anyen la a pou n regrèt. Men, lapenn nou sipòte jan tout moun fè l la. se touye l’ap touye nou. Nou menm, nou sipòte lapenn nou an jan Bondye vle l la. Kounyeya gade sa l fè pou nou! Gade ki jan li fè nou pran sitirasyon an pou bagay serye! Gade ak ki lapresman nou sòti pou defann tèt nou? Gade jan n te fache! Gade jan n te pè! Gade jan nou anvi wè m ankò! Gade jan nou aktif, jan nou prese pini moun ki te fè sa ki mal la! Nou moutre nou pat koupab nan tout bagay sa yo” 2 Korentyen 7:9-11.

Okenn moun pa bezwen pè jijman paske Bondye vle ban nou repantans, men lè nou pa repanti sa va mennen nan jijman e nan kondanasyon. Jezi te pale kont vil Korazen e Betsayida, vil kote li te fè anpil mirak, “Paske si mirak ki fèt nan mitan nou yo, se nan mitan lavil Tir ak Sidon yo te fèt, gen lontan moun sa yo ta mete rad sak sou yo. yo ta kouvri kò yo ak sann dife pou fè wè yo vle tounen vin jwenn Bondye....Jou jijman an y’a pini nou pi rèd pase moun lavil Tir ak moun lavil Sidon yo. Nou menm tou, moun lavil Kapènawòm: nou ta vle yo leve nou anlè jouk nan syèl la? Enben, y’a desann nou jouk anba kote mò yo ye a” (Matye 11:20-23). Vil sa yo pat vire do bay peche e yo va jije selon peche yo. Jezi te deklare ke yo ke jenerasyon yo a se you jenerasyon mechan e “ Moun lavil Niniv yo va leve kanpe, y’a fè kondannen moun alèkile yo. Paske yo menm, yo te tounen vin jwenn Bondye lè Jonas te fè yo konnen mesay li a” (Matye 12:41; konpare Lik 11:32). Jezi te mete anfaz sou menm pwen sa a lè li te pale sou Galileyen ki te peri anba men Pilat: “Mwen di nou:Non, men si nou menm nou pa tounen vin jwenn Bondye nou tout n’ap peri menm jan an tou” (Lik 13:3; Konpare 13:5).

Jan nan Liv Revelasyon te senk nan sèt legliz yo ke yo dwe repanti pou evite jijman. Zanj la te di legliz Efèz, “Men, men repwòch mwen gen pou m fè ou: Kounyeya ou pa renmen m jan ou te renmen m anvan an. Chonje kote ou te ye a anvan ou tonbe a, tounen vin jwenn Bondye. Reprann lavi ou t’ap mennen anvan an. Si ou pa tounen vin jwenn Bondye, m’ap vini kote ou ye a, m’ap wete chandelye ou la nan plas kote l ye a” (Revelasyon 2:4,5). Li te di legliz ki nan Pègàm ke paske yo genyen doktrin Balaram e Nikolayit yo, “Tounen vin jwenn Bondye non. si ou pa fè sa, talè konsa m’ap vini, m’ap goumen ak moun sa yo ak nepe k’ap sòti nan bouch mwen an” (vv.15,16). Li te di legliz Tyati “men repwòch mwen gen pou m fè ou: w’ap tolere fanm yo rele Jezabèl la k’ap pran pòz pwofèt Bondye li. L’ap detounen sèvitè m yo, l’ap moutre yo pou yo lage kò yo nan imoralite, pou yo manje vyann bèt yo te ofri pou touye bay zidòl” (v.20). Bondye te ba li tan pou li repanti, men paske li pat repanti, Senyè a te di, “m’ap fè tout pitit li yo mouri” (v.23). Li te di legliz Sad, “Chonje sa yo te moutre ou la. Chonje jan ou te resevwa li. Obeyi l, tounen vin jwenn Bondye.” (3:3). Li te di legliz Lawodise, “Mwen konnen tou sa w’ap fè. Mwen konnen ou pa ni cho ni frèt. Pito ou te cho osinon ou te frèt. Men ou tyèd” (vv15, 16). Yo te resevwa konsèy kisa pou yo fè “Moun mwen renmen se yo mwen korije, se yo mwen pini. Mete plis aktivite nan sèvis ou. Tounen vin jwenn Bondye” (v.19). Vèsè sa yo byen klè, yo montre ke moun e legliz ki chite oubyen ki vin tyèd dwe repanti pou evite jijman.

Konsa se enpòtan pou chak moun repanti. Poutèt sa Jezi mande pou “pran non l pou yo mache fè konnen mesay la nan tout peyi, konmanse lavil Jerizalèm, pou mande tout moun pou yo tounen vin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padon peche yo”. (Lik 24:47)., sa montre ke kondisyon sa a pou redanmsyon an dwe kontinye ale nan tout moun.

Repantans se you chanjman lespri konsènan kondisyon peche lòm – ki pèdi e ki mare pou lanfè - konsènan ki moun Jezi ye e kisa Li te fè. Pechè a bezwen chanje lespri li konsènan vrè idantite Jezi –Li se Pitit Gason Bondye a, pafètman jis e sen – konsènan travay Redanmsyon an. Soufrans e lanmò Jezi sèlman te bay you mwayen pou repare peche lemonn. Pechè a te bezwen chanje lespri li sou swiv volonte Bondye e deside pou abandone peche li e swiv Jezi. Tout moun dwe fè bagay sa yo, soti Jerizalèm rive nan moun ki pa jwif yo: “Mwen t’ap mande yo pou yo chanje lavi yo, pou yo tounen vin jwenn Bondye, pou yo fè bagay ki pou fè wè yo chanje tout bon” (Travay Apot 26:20). Lè you pechè rekonèt verite sa yo e pran kwa li e swiv Jezi Kris, li konnen li repanti. Sa pa vle di li te rive nan you eta pèfeksyon, men li pa kontinye peche (1 Jan 3:9). Kretyen an va kontinye aprann e grandi, e “lite kont peche’ (Ebre 12:4), li va kouri kous matirite a (v.1), pou li genyen pri ki p’ap janm pouri a (1 Korentyen 9:25).

Lafwa

Jezi pale sou nesesite pou kwè nan Bondye, nan Li e an Levanjil la, konsa li montre lafwa enpòtan. Souvan, tankou vèsè nou pral li la yo montre, Jezi mare lavi etènèl ansanm ak lafwa e kwè. Nan kòmansman ministè li, li te di, “Asepte Bòn Nouvèl la (Kwè nan Bòn Nouvèl la: tradiksyon anglè) Mak 1:15. Lè yo te dekouvri you pati nan you kay pou glise you paralitik nan Kapènawòm pou Jezi geri li, e “Jezi wè yo te genyen konfyans nan li, li di nonm paralize a: Pitit mwen, peche ou yo padone: (2:5; konpare Lik 5:20). Nan parabòl moun ki t’ap simen an, Jezi te esplike ke semans la se te pawòl Bondye, e semans ki te tonbe arebò chemen an te pilonnen anba pye paske dyab la vini “li rache pawòl la nan kè yo pou yo pa kwè pou yo pa sove” (Lik 8:12). Jezi te di disip li yo pou ale nan lemonn avèk Levanjil la e di “Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. Men, moun ki pa kwè va kondane” (Mak 16:16).. Jezi te di Nikòdèm “Tout moun ki va mete konfyans nan li va gen lavi ki p’ap janm fini an” (Jan 3:15; konpare v16, 18). Li te di jwif yo, “You moun ki koute pawòl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m lan, l’ap gen lavi ki p’ap janm fini an” (5.24). Nan diskou sou pen lavi a, Jezi te di, “Moun ki mete konfyans yo nan Bondye, se yo ki gen lavi ki p’ap janm fini an” (Jan 6:47). Nan fèt Dedikas la nan Jerizalèm, Jezi te di kèk jwif ki te mande si se Li menm ki te Kris la ke “Mwen deja di nou sa, nou pa vle kwè mwen. ...Men, nou pa kwè paske nou pa fè pati mouton m yo” (10:25, 26). Jezi te di Mat apre lanmò Laza, “Moun ki mete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yo viv menm si yo rive mouri” (11:25, 26). Jezi te di de nan disip li yo, “Mete konfyans nou nan limyè a pandan nou genyen l lan, pou nou kapab moun limyè a.... Moun ki kwè nan mwen, se pa nan mwen sèlman li kwè, men li kwè nan moun ki voye m lan tou. ... Mwen menm, mwen se limyè sou latè. Tout moun ki kwè nan mwen p’ap rete nan fènwa” (12:26, 4,46). Nan dènye Fèt Pak la, Jezi te di, “Pa kite bagay sa yo toumante nou. Mete konfyans nou nan Bondye. Mete konfyans nou nan mwen tou.....Se mwen menm ki chemen an. se mwen menm ki verite a, se mwen ki menm ki lavi a. Pèson pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen” (14:1, 6). Vèsè sa yo montre ke kwè e lavi etènèl mare ansanm e genyen you plas santral nan mesay Jezi yo.

Pòl te ekri souvan sou kesyon telolojik. Youn nan yo ke li mete anfaz se ke lafwa pran lagras, e lagras pote jistifikasyon. “Se pamwayen lafwa, pou li kapab pamwayen lagras” (tradiksyon anglè) ke nou jistifye (Women 4:16), e “Paske nou genyen konfyans nan li, Jezi fè nou antre nan favè Bondye” (5:2). Pòl te ekri Tit ke “Li pat delivre nou paske nou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou... Avèk favè sa a Bondye fè nou an, li fè nou gras” (Tit 3:5,7). Lafwa santre sou Jezi Kris, Kretyen an gade Jezi nan lafwa pou jwenn delivrans li. Jistifikasyon kwayan an se pa you zafè travay lafwa, men li repoze sèlman sou gras Bondye. Fwa sa a se pa you travay; Fwa nou se kesyon gras. Lik te ekri ke frè Efèz yo se “te moun Bondye te fè favè kwè” (Travay Apot 18:27). Pòl te ekri legliz Efèz, ke “Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou” (Efèz 2:8). Konsa gras la vin posib pou pechè a gras a lafwa e pa sèlman fè moun genyen you pozisyon jis devan Bondye, men li enfliyanse li pou li viv you lavi dwat.

Jistifikasyon pamwayen lafwa se tèm Liv Women. Pòl te ekri, “Mwen pa wont anonse Bòn Nouvèl la: Se pouvwa Bondye ki la pou delivre tout moun ki kwè, jwif an premye, apre yo moun lòt nasyon yo tou. Bon Nouvèl sa a fè nou wè ki jan Bondye fè moun gras. Travay sa a, li konmanse ak konfyans moun gen nan Bondye, li fini nan menm konfyans la tou, jan sa te ekri a: Moun Bondye fè gras paske li gen konfyans nan Bondye, se li menm ki va gen lavi” (Women 1:16, 17). Tradiksyon dènye gwoup mo sa yo te genyen enfliyans tradiksyon 1380 Wycliffe sou tèks laten Abakouk 2:4. Nan grèk li literalman “Kounyeya moun ki jis pamwayen lafwa va viv”[8] (konpare 1:17). Pòl pita te esplike kouman fè nou jis pamwayen lafwa pou nou kapab genyen lavi etènèl (Gade 10:2-13 espesyalman vv.5,6).

Nan kòmansman diskisyon li sou jistifikasyon, Pòl te ekri, “Se pa paske yon moun fè sa lalwa mande kifè li inosan devan Bondye. Poukisa? Paske lalwa annik fè nou konnen sa nou fè a pa bon” (Women 3:20). Anba nouvo kontra a jistis Bondye a manifeste separe ak lalwa, ki se ansyen kontra a (v.21). Kounyeya a, “ se lè moun mete konfyans yo nan Jezikri Bondye fè yo gras. Li fè l pou tout moun ki kwè nan Kris la, paske yo tout se menm” (v.22). Lòm jistifye, sa siyifi, deklare jis devan Bondye, pamwayen lafwa nan Jezi Kris. Kris te voye pou li te “ofri tankou bèt pou touye. Li bay san li pou tout moun ki mete konfyans yo nan li ka resevwa padon pou peche yo.” (V.25; konpare v.26; 4:24, 25; 5:1). Pwopisyasyon itilize nan ansyen vèsyon anglè a, se tradiksyon tèm grèk ki itilize nan Ansyen Testaman Septant pou chèz mizèrikòd ki se kouvèti bwat kontra a (Levitik 16:13, 14). Pechè jistifye pamwayen jistis Kris, “Men kounyeya, li moutre nou ki jan l’ap fè moun gras, paske li fè nou wè se li menm ki gen rezon, anmenmtan l’ap fè tout moun ki kwè nan Jezi yo gras” (Women 3:26). Se paske Kris te ofri li menm menm sou kwa a ki pote jistifikasyon, se pa efò lòm pou kenbe lalwa. Jistis Kris fè li posib pou Bondye jis nan pwòp karaktè Li lè Li bay kwayan konvèti a you pozisyon jistifye. Lalwa Moyiz pat jistifye. “Konsa, Bondye fè pwomès la pou moun ki gen konfyans nan li. Se sa k fè, pwomès la se yon favè Bondye pou tout pitit pitit Abraram yo, pa sèlman pou moun ki fè sa lalwa Moyiz la mande, men pou tout moun ki gen konfyans nan Bondye menm jan Abraram te genyen konfyans nan li. Abraram se papa nou tout” (v. 4:16).

Pita Pòl mete anfaz sou jistifkasyon pamwayen lafwa nan Women: “Kounyeya paske nou genyen konfyans nan Bondye, Bondye fè nou gras, n’ap viv san kè sote ak Bondye, gremesi Jezikri, Senyè nou an” (5:1); “Paske nou gen konfyans nan li, Jezi fè nou antre nan favè Bondye” (.2); “Paske, avèk Kris la, lalwa jwenn bout li. Konsa, Bondye fè tout moun ki kwè nan Kris la gras” (10:4). “Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Senyè a, si ou kwè tout bon nan kè ou Bondye te fè l leve sòti vivan pami mò yo, w’a sove. Paske, lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras. Lè yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondye delivre li” (10:9, 10).

Tèm jistifikasyon pamwayen lafwa a resevwa atansyon nan lòt liv Pòl ekri yo. Nan liv sa yo li mete anfaz ke you nonm kapab antre nan bon relasyon avèk Bondye, non pamwayen zèv lalwa, men pamwayen lafwa nan Jezikri: “Men, nou konnen se pa paske you moun fè tou sa lalwa jwif yo mande kifè li inosan devan Bondye, men se lè li mete konfyans li nan Jezikri Bondye va fè l gras. Se poutèt sa, nou menm tou, nou te mete konfyans nou nan Jezikri. Konsa, se pa paske nou te fè sa lalwa jwif yo mande kifè Bondye fè nou gras, men se paske nou te mete konfyans nan li. Bondye p’ap fè pèsonn gras paske li fè sa lalwa mande”(Galat 2:16); “Mwen pa gen pretansyon mwen bon paske mwen fè sa lalwa a mande. Men, Bondye fè m gras paske mwen mete konfyans mwen nan Kris la. Wi, Bondye fè tout moun ki mete konfyans yo nan li gras” (Filipyen 3:9).

Pòl te ekri anpil sou enpòtans teolojik nouvo alyans la ki ranplase ansyen an. Li te mete anfaz sou diferans ant lafwa e zèv lalwa., Pòl t’ap korije you move konpreyasyon kretyen nan premye syèk la ki te genyen rasin jwif yo te genyen konsènan jistifikasyon. Li te konpare de tèm yo pou mete anfaz ke gras Bondye rachte lòm. Sa parèt byen klè nan Efezyen 2:8, 9: “Se paske li renmen nou kifè delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sòti nan nou menm menm, se kado Bondye ban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa, pèsonn pa ka vante tèt yo” (Efèzyen 2:8,9). Pòl te konsantre sou lafwa kòm you kondisyon pou jwenn delivrans, kontrèman ak kenbe lalwa, li mete anfaz ke delivrans se you kado gras, se pa you bagay ke ou kapab travay pou genyen Lafwa vin tounen mwayen pou mete anfaz ke jistifikasyon se “ Bondye ki renmen yo, li fè yo gras. Li fè sa pou yo gratis, gremesi Jezikri k vin delivre yo. se li menm Jezikri, Bondye te ofri tankou bèt pou touye. Li bay san li pou tout moun ki mete konfyans yo nan li ka resevwa padon pou peche yo.Bondye te vle montre nou ki jan li fè moun gras. Nan tan lontan, Bondye te pran pasyans, li te fèmen Je l sou peche moun te fè” (Women 3:24, 25). Izaj Pòl fè nan konpare lafwa avèk lalwa (v.21) montre ke sa genyen plis pase kwayans e konfyans; sa genyen soumisyon devan Jezikri e tout kò verite kretyen Li pote (Jan 1:17). Pou moun Galat yo, Pòl te ekri, “Men, nou konnen se pa paske yon moun fè tou sa lalwa jwif yo mande kifè li inosan devan Bondye, men se lè li mete konfyans li nan Jezikri Bondye va fè l gras. se poutèt sa, nou menm tou, nou te mete konfyans nou nan li. Bondye p’ap fè pèsonn gras paske li fè sa lalwa mande” (Galat 2:16). Nou va tounen pou diskite sou sa a pita apre nou fin diskite you lòt lide ki pote delivrans pou lòm.

Pòl te mare lòt verite espirityèl ak lafwa. Li te ekri “ M’ap ekri lèt sa a voye bay tout pèp Bondye ki nan lavil Efèz la, k’ap kenbe fèm nan lavi y’ap mennen ansanm nan Jezikri....Gremesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre” (Efezyen 1:1, 7). E Bondye “ban nou lavi ankò ansanm ak Kris la” (2:5). Pòl te ekri “tout pèp Bondye ki nan lavil Kolòs la, k’ap kenbe fèm nan lavi n’ap mennen ansanm tankou frè nan Kris la” konsènan nouvèl li pran jan yo genyen konfyans nan Jezikri, konsa “ n’a viv jan Bondye vle la, n’a toujou fè sa ki fè l plezi. N’a fè tout kalite bon bagay, n’a grandi nan konesans Bondye” (Kolòs 1:2,10), e ke Papa a “rache nou anba pouvwa fènwa a, li fè nou antre nan peyi kote Pitit li renmen anpil la wa” (v.13). Pòl te ekri moun Galat yo e li te di yo “se pou nou genyen konfyans nan Bondye, yon konfyans k’ap fè nou viv ak renmen nan kè nou” (5:6) Konsènan esperyans kretyen li, Pòl te ekri, “Se sa k fè, se pa mwen k’ap viv ankò, se Kris la k’ap viv nan mwen: lavi m’ap mennen nan kò m kounyeya, m’ap viv li nan konfyans mwen gen nan pitit Bondye ki te renmenm m sitèlman li te rive bay lavi l pou mwen” (2:20). Pita Pòl te ajoute ke Kretyen “moun ki pa jwif yo te ka resevwa benediksyon Bondye te pwomèt Abraram lan gemesi Jezikri, pou nou tout te ka resevwa Lespri Bondye te pwomèt la, paske nou te mete konfyans nou nan li” (3:14).

Ki lafwa ki bay you nonm you pozisyon jis devan Bondye? Lafwa genyen plizyè siyifikasyon: asirans oubyen konfyans nan Bondye, kwayans, konfyans. Nouvo Testaman an itilize lafwa nan sans sa yo.

Ekriven Ebre te esplike doktrin elemantè Kris. Pami yo genyen repantans e “mete konfyans nan Bondye” (Ebre 6:1). Pita nan liv la otè ekri lektè li yo sou nesesite pou gen andirans, konsa apre yo te fin fè volonte Bondye, yo kapab resevwa sa ki te pwomèt. “ Nan yon ti tan ankò, pa gen pou lontan menm, Moun ki gen pou vini an ap vini. Li p’ap pran reta ankò. Moun mwen fè gras la ap viv, paske li gen konfyans nan mwen.... Nou menm, nou p’ap fè tankou moun sa yo k’ap tounen dèyè, k’ap pèdi tèt yo. N’ap fè tankou moun ki gen fèm konfyans nan Bondye, moun k’ap delivre nanm yo” (10:37-39). Lòm dwe pwoche kote Bondye nan lafwa.

Nan chapit 11 ekriven an bay plizyè egzanp moun ki te genyen lafwa ki te pwodwi zèv. Seksyon sa a louvri avèk you definisyon you aspè lafwa ki fè Bondye plezi.

Lè yon moun di li gen konfyans nan Bondye, sa vle di li sèten li gen pou l resevwa sa l’ap tann lan. Li gen konviksyon bagay nou pa ka wè ak je nou egziste tout bon vre....Se paske nou gen konfyans nan Bondye kifè nou ka konprann se Pawòl Bondye a ki kreye tout bagay. Li sèvi ak sa nou pa ka wè pou li te fè tou sa nou ka wè. Nou konnen pèsonn pa ka fè Bondye plezi si li pa gen konfyans nan Bondye. Moun ki vle pwoche bò kote Bondye, se pou yo kwè gen yon Bondye, yon Bondye k’ap rekonpanse tout moun k’ap chache li. Ebre 11:1, 3,6

Lafwa se konfyans oubyen reyalite bagay n’ap espere e prèv ke Bondye egziste. Lafwa se pa asepte egzistans Bondye oubyen pawòl Bondye you fason avèg. Lafwa bati sou prèv kretyen, paske Bondye bay bon jan rezon pou asire lèzòm ke kretyente a se verite. Lafwa se you aksyon lespri a ki rive poutèt enfliyans gras la e travay Sentespri a. Lè lòm reyalize eta peche li e respekte prèv ki montre reyalite Bondye, lè sa a li bezwen tounen vin jwenn Bondye nan lafwa e mete konfyans ke Li va ede avèk gras li. Sa pa siyifi ke lespri a se teren lafwa. Teren lafwa a se prèv ke Bondye te bay nan nati a, nan Pawòl Li, e nan Pitit Gason Li an.

Prèv ke Bondye bay you nonm se you bon jan baz pou lafwa, kifè li kapab di tankou Pòl, “Mwen konnen nan ki moun mwen mete konfyans mwen. Mwen sèten li gen pouvwa pou l konsève sa l te ban mwen an jouk gran jou a va vini “ (2 Timote 1:12). Jan te ekri ke :”Nou konnen nou se moun Bondye” (1 Jan 5:19). Pòl te konsidere sa ke lemonn fè kòm bagay ki san valè pandan limenm l’ap chache Kris, konsa “Se konnen pou m konnen Kris la” (Filipyen 3:10). Pòl te montre legliz Galat ke te genyen you moman lè yo pat konnen Bondye, “Men kounyeya nou rive konn Bondye” (Galat 4:9). Pou di legliz Efèz li te montre rekonesans li lè li te tande pale sou lafwa yo, “Mwen mande l (Papa a) pou li ban nou Sentespri l ki bay bon konprann ki moutre nou sa Bondye a devwale nou pou nou ka rive konnen l byen. Mwen mande l pou l louvri lespri nou, pou nou ka konnen kisa n’ap tann nan men Bondye ki rele nou an” (Efezyen 1:17, 18). Li te ekri ke li te “Se bagay konsa ki byen, ki fè Bondye, Sovè nou an, plezi. Li ta renmen wè tout moun sove, li ta renmen wè tout moun rive konn verite a” (1 Timote 2:3,4). Jezikri te bay gras Bondye pou moun Korent yo te kapab “rich nèt” (1 Korentyen 1:5). Kretyen yo kapab konnen Bondye paske Li ba yo gras e konesans.

Ekriven Ebre a nan chapit 11 p’ap you definisyon fòmèl pou lafwa men l’ap bay youn nan karaktè lafwa. Ebre 11:6 montre de eleman nan lafwa – Bondye egziste, e Li va rekonpanse moun chache Li. Moun k’ap chache Li dwe genyen lafwa oubyen konfyans nan Bondye menm si li pa wè Li. Moun k’ap chache Bondye a dwe kwè tou ke Bondye va jije e rekonpanse tout moun ki chache avèk dilijans. Si moun k’ap chache a manke de eleman sa yo nan lafwa, li pa va fè okenn efò pou chache Bondye redanmsyon an. Ebre 11 bay anpil ilistrasyon lafwa nan aksyon.

You lòt kalite lafwa se konfyans. Tèm grèk la se pistis, ki tradwi lafwa, li siyifi “mete konfyans, fè konfyans. Lafwa lè n’ap konsidere li genyen konfyans nan Bondye, Jezikri, e Pawòl Bondye. Konfyans jwenn anfaz nan Ansyen Testaman an, e nan youn nan figi santral, Abraram, se you gran egzanp lafwa e konfyans nan Bondye. Kòm egzanp, lè Abraram te genyen katreven diznèt lane, li te toujou san pitit, Bondye te parèt devan li e li te di li

Mwen se Bondye ki gen tout pouvwa a. se pou ou toujou fè sa m di ou fè. Se pou ou mennen you lavi san repwòch. M’ap pase yon kontra avè ou, m’ap ba ou anpil pitit pitit.... Men kontra m’ap pase avè ou la. W’ap zansèt moun anpil nasyon. Jenèz 17:1, 2-4.

Malgre sa te difisil pou Abraram konprann kouman pwomès Bondye a ta akonpli, li te kwè nan Bondye e li te fidèl.

Sara vin ansent. Atout li te fin vye granmoun lan, li te fè yon pitit gason pou Abraram, nan dat Bondye te di l la... Abraram te gen santan sou tèt li lè Izarak, pitit li a, te fèt. Jenèz 21:1-7, 12.

Lafwa Abraram nan Bondye te sibi eprèv ki te depase esperyans nòmal. Li te kwè nan Senyè a ke desandan li yo ta anpil tankou zetwal nan syèl la. Lè sa a Bondye te di li pou li “ Pran Izarak, pitit ou a, sèl pitit gason ou genyen ou renmen anpil la. Ale nan peyi Morija, w’a moute sou tèt mòn mwen pral moutre ou la. Lè w’a rive la, w’a touye l. Apre sa, w’a boule l nèt pou mwen” (Jenèz 22:2). Nan pye Mòn Morija, Abraram te mande de sèvitè li yo, “Nou menm mesye, rete isit ak bourik la. Mwen menm ak ti gason an, nou pral jouk lòt bò a, pou nou fè sèvis pou Bondye. Apre sa n’a tounen vin jwenn nou” (v.5). Lè sa a li moute nan mòn nan pou ofri Izarak. Avèk you konfyans total nan Bondye, Abraram te mare li e depoze li sou lotèl la (Abraram te espere ke Bondye ta resisite Izarak apre sakrifis la). Jis nan moman Abraram te pare pou ofri pitit gason li a you zanj Senyè a te parèt e di li “Pa leve men ou sou ti gason an. Pa fè l anyen. Kounyeya mwen konnen ou gen krentif pou Bondye vre, paske ou pat derefize touye sèl pitit gason ou lan pou mwen” (v.12). Pòl te itilize Abraram pou montre ke li jistifye pamwayen lafwa (Women 4) e alyans Bondye te fè avèk Abraram nan te baze sou lafwa (Galat 3).

Konfyans se pa lafwa nan you bagay ki enkoni. Tankou Pòl te ekri, “Mwen sèten li gen pouvwa pou l konsève sa l te ban mwen an jouk gran jou a va vini” (2 Timote 1:12). Konfyans anrasinen nan konesans ki baze sou bon jan prèv e siy (Jan 20:30, 31).

You dezyèm aspè lafwa, ki nan soumisyon devan Bondye, kapab vizib nan Abraram tou. Nan premye apèl Bondye fè a, Abraram te montre lafwa li lè li te kite peyi li (Jenèz 12:1); e pamwayen lavi li li te genyen you kalite relasyon fanmi avèk Bondye ki genyen ladan you soumisyon kontinyèl devan volonte Li. Jak te fè kòmantè, “Eske Bondye pat fè l (Abraram) gras poutèt sa li te fè lè l te ofri Izarak, pitit li a, sou lotèl la. Ou wè. Konfyans li te mache ansanm ak sa li te fè. Konsa tou, sa l te fè a te fè konfyans li vin bon nèt” (Jak 2:21, 22). Tankou Wrenger te ekri, “ Sa pa sifi pou nou te sove avèk pisans nan moman konvèsyon nou; li nesesè tou pou nou kenbe you lavi sentete e obeyisans. Se youn nan aspè lafwa ki sove a”[9].

Lafwa bay rezilta you lavi ki chache fè Bondye plezi e ki obeyi kòmandman Kris. Pòl te ilistre sa a lè li te eseye “Se konsa m’ap fè posib mwen pou m toujou kenbe konsyans mwen san repwòch devan Bondye ak devan moun” (Travay Apot 24:16); li te chache kouri kous la e “Mwen aji di ak kò m, mwen kenbe l kout, pou mwen menm yo pa voye m jete apre mwen fin montre lòt yo sa pou yo fè” (1 Korentyen 9:27).

Souvan yo rele Ebre 11 “chapit lafwa”.Men paske anpil nan egzanp lafwa li yo montre ke zèv mache dèyè lafwa, li ta kapab rele tou “Chapit zèv”. Kòm you egzanp otè a te ekri, “Se paske Abèl te gen konfyans nan Bondye kifè li te ofri yon ofrann bèt ki pi bon pase pa Kayen an” (v.4). “Se paske Enòk te gen konfyans nan Bondye kifè li moute nan syèl la bò kote Bondye san li pa janm mouri” (v.5); “ Se paske Noye te gen konfyans nan Bondye kifè... li bati yon gwo batiman” (v.7); “Se paske Abraram te gen konfyans nan Bondye kifè li te obeyi lè Bondye te rele l la. Li pati.. Li kite peyi l san konnen ki bò li taprale” (v.8).; Se paske Moyiz te gen konfyans nan Bondye kifè... li te pito kite yo maltre l ansanm ak pèp Bondye” (vv.24, 25).

Yo kapab konsidere lafwa oubyen konfyans tou kòm kò jeneral ansèyman verite kretyen an.[10] Nou wè izaj sa a nan vèsè sa yo: “Se pou nou anrasinen nan li, se pou nou bati tout lavi nou sou li. Kenbe pi fèm toujou nan konfyans nou gen nan li...” (Kolosyen 2:7); “Mwen kenbe konfyans mwen fè m nan Bondye” ( 2 Timote 4:7); “Menm prèt yo, te gen anpil ki te asepte kwè pawòl la” (Travay Apot 6:7); “sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye” (Galat 6:10); “Gen yon sèl Senyè, yon sèl konfyans, yon sèl batèm” (Galat 6:10).”yon sèl kò nan konfyans” (v.13); “Gen moun k’ap lage konfyans nan Bondye” (1 Timote 4:1); “ Li nye konfyans li nan Bondye” (5:8); “Gen moun ki sitèlman anvi gen lajan, yo pèdi chemen lafwa a nèt” (6:10); “pou nou pran defans lafwa Bondye te bay yon sèl fwa pou tout tan an, pou tout moun pa l yo” (Jid 3). Se enpòtan pou konprann izaj sa a pou evite danje tonbe nan you “kwayans fasil”, you konsantman entèlektyèl ki pa montre okenn fwi oubyen prèv ke moun nan ap swiv Kris kòm Sove e Senyè.

You revizyon itilizasyon lafwa oubyen konfyans nan lòt pasaj nan Nouvo Testaman an kapab ede nou konprann li pi byen. Nan Ansèyman Sou Mòn nan, Jezi te pale kont enkyetid konsènan lavi, bwason, nouriti, rad. Li te di, “Se konsa Bondye abiye pye zèb yo ki la nan jaden an jòdi a, men denmen yo jete sa nan dife pou chofe fou. Nou pa bezwen mande si li p’ap abiye nou tou. Ala manke nou manke konfyans nan Bondye!” (Matye 6:30); konpare Lik 12:28). Kretyen dwe genyen lafwa pou yo mete konfyans yo nan Bondye pou bezwen fizik yo pou yo pa enkyete san rezon sou bagay konsa. Lè disip yo te fè fas avèk difikilte sa yo, yo pat dwe enkyete. Sanble ke kalite lafwa sa a te difisil pou yo konprann. You fwa lè yo te nan you bato e you gwo tanpèt se soulve, yo te vin pè. Jezi te blame yo lè li te mande yo, “Poukisa nou pè konsa? Ala moun manke konfyans!” (Matye 8:23-27; konpare Mak 4:36-41; Lik 8:22-25). Ankò, lè Pyè te wè Jezi ki t’ap mache sou lanmè a e ke li te eseye li menm, li te kòmanse anfonse. Jezi te ankouraje Pyè, “Gade jan ou manke konfyans. Poukisa ou pat fin kenbe konfyans ou nèt’ (Matye 14:31). Jezi te blame disip yo tou paske yo te manke lafwa ke bezwen foul la te genyen pou manje ta satisfè. “Ala nou manke konfyans nan Bondye! Nou poko ka konprann toujou! Se bliye nou gentan bliye lè m te separe senk pen bay senk mil (5.000) moun lan? Nou pa chonje konben panyen nou te pote ale? Se bliye nou gentan bliye lè m te separe sèt pen bay katmil (4.000) moun lan? Nou pa chonje konben panyen nou te pote ale apre sa?” (Matye 16:8-10). Jezi te egzòte e ankouraje disip li yo pou yo mete konfyans nan Bondye nan lavi chak jou a.

Moun ki te vin jwenn Jezi pou gerizon souvan te manifeste lafwa (konfyans). Kapitèn nan ki te vin jwenn Jezi pou gerizon sèvitè li te konnen e te kwè ke si Jezi ta “bay you lòd ase”, Sèvitè a ta geri, Jezi te fè remake, “Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Mwen poko janm jwenn yon moun nan pèp Izrayèl la ki gen konfyans nan Bondye tankou nonm sa a” (Matye 8:8-10); konpare Lik 7:7-9). Nou kapab wè you lòt espresyon lafwa nan Jezi lè yo te mennen you nonm paralize sou you kabann pou li te ka jwenn gerizon. “ Jezi wè jan moun yo te gen konfyans nan li” li te geri nonm lan (Matye 9:2; konpare Mak 2:5; Lik 5:20). Fanm ki t’ap soufri avèk emoraji depi douzan an te genyen lafwa konsa. Li te di, “Si m ka manyen rad li sèlman, m’a geri”. Li te fè sa, e Jezi te vire e di li, “Pran kouray, mafi. Konfyans ou nan Bondye geri ou” (Matye 9:20-22; konpare Mak 5:25-34; Lik 8:43-48). Chèchè sa yo te tande pale sou mirak Jezi te fè e yo te konnen Li te kapab ede yo. Yo te mete lafwa yo nan aksyon lè yo te mande èd Senyè a.

Vèb kwè e lafwa oubyen konfyans genyen relasyon pre. Nan Grèk vèb pisteuo se you paran non pistis. Anvan finisman sèzyèm syèk la, langaj anglè a te itilize lafwa kòm vèb e kòm non e yo te genyen siyifikasyon diferan. Nou kapab wè koneksyon pre ki genyen ant kwè e konfyans nan pasaj Bib sa a. Jezi te di kapitèn nan ki te genyen gran konfyans nan Bondye, “Ale lakay ou tout bagay ap pase jan ou kwè l la” (Matye 8:13). Li te di nonm avèg ki t’ap chache jwenn èd Li a. “Eske nou kwè mwen ka fè sa pou nou?” (9:28). Yo te di ke yo te kwè e Jezi te di yo, “Se pou sa fèt pou nou jan nou kwè l la” (v.29). Lè disip yo te etone paske pye fig la te sèche poutèt pawòl Jezi te pwononse, Li te di yo, “Se pou nou toujou gen konfyans nan Bondye. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: si yon moun di mòn sa a: Wete kò ou la, al jete ou nan lanmè, si li pa gen doutans nan kè l menm, si l gen fèm konviksyon sa l di a gen pou rive, l’a wè l rive vre. Se pou sa mwen di nou: Tou sa n’ap mande lè n’ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja (kwè ke nou resevwa l la: anglè), n’a wè sa rive” (Mak 11:22-24; konpare Matye 21:18-22).

Konsa lafwa souvan itilize nan Bib la pou montre konfyans e souvan li siyifi kwè. Lafwa siyifi tou mwayen ke lòm kapab jwenn delivrans lan. Lè Jezi te kòmanse ministè li, li te kòmanse preche, “Jou a rive. Kounyeya, Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men li. Tounen vin jwenn Bondye. Asepte Bòn Nouvèl la (Kwè Bòn Nouvèl la: anglè)” (Mak 1:15). Pita diran ministè Li, Jezi te di fanm lan ki te you “ pechè” ke konfyans li nan Bondye sove li (Lik 7:36-50).

Nan parabòl moun k’ap simen an, Jezi te di, “Grenn y’ap simen an se pawòl Bondye. Gen moun ki sanble ak tè bò chemen kote grenn yo tonbe a. Yo tande, men Satan vini, li rache pawòl la nan kè yo pou yo pa kwè, pou yo pa sove” (Lik 8:11, 12). Sila yo ki te reponn semans Pawòl la e kwè va sove. Sila ki te kwè pou you ti moman e “lè eprèv tonbe sou yo, yo vire do bay Bondye” (v.13) oubyen sila yo “ki kite traka lavi, richès ak plezi ki nan lavi toufe l. yo donnen men yo pa janm rive rèk” (v.14), e yo pa va sove (konpare Matye 13:18-23; Mak 4:13-20). Lafwa (konfyans) nesesè pou delivrans.

Katryèm levanjil la pa itilize non lafwa men vèk kwè. Nan deklarasyon tèm nan Jan te ekri, “Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kwè nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye. Yo pat vin pitit Bondye jan sa fèt pami lèzòm sou latè, paske sa pat sòti nan egzijans lachè, ni nan volonte lèzòm. Se Bondye menm ki te papa yo” (Jan 1:12, 13). Nan finisman Levanjil la, Jan te ekri, “Jezi te fè anpil lòt mirak ankò devan disip li yo, men nou pa rapòte yo nan liv sa a. Tou sa ki ekri nan Liv sa a, mwen ekri yo pou nou kwè Jezi se Kris la, Pitit Bondye, pou lè nou kwè a nou ka gen lavi nan lavi li” (Jan 20:30, 31).

Jan te itilize tèm kwè pou esplike mwayen lòm jwenn lavi etènèl. Tèm kwè a se pa tèm ke Jan devlope, men li baze sou pawòl Jezi. Jezi te di, “konsa tou yo gen pou leve Moun Bondye voye nan lachè a byen wo tou. Tout moun ki mete konfyans yo nan li va gen lavi ki p’ap janm fini an” (Jan 3:14, 15). “Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Yon moun ki koute pawòl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m lan, l’ap gen lavi ki p’ap janm fini an. Yo p’ap kondane li. Li deja sòti nan lanmò, li antre nan lavi” (Jan 5:24). “Men sa Papa m vle: tout moun ki wè Pitit la, ki kwè nan li, se pou yo gen lavi ki p’ap janm fini an. Mwen gen pou m fè yo leve sòti vivan nan lanmò nan dènye jou a” (6:40).

Lè Jan te ekri bi kifè Bondye te voye Jezi nan lemonn, li te konekte konfyans avèk akonplisman bi sa a:

Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an. Bondye pa voye Pitit li a sou latè pou kondane lèzòm men pito pou l te kapab delivre yo. Moun ki mete konfyans yo nan Pitit Bondye a p’ap kondane. Men, moun ki pa kwè nan li, yo deja kondane, paske yo pat gen konfyans nan sèl Pitit Bondye a” Jan 3:16-18.

Nan rezime, lafwa kretyen ki sove a se kwè e asepte ke Jezi Kris se Sovè e Senyè nou. Se mete konfyans nan Li e asepte ansèyman Li. Delivrans sa a ou genyen li imedyatman e li se you metòd devlopman e aprantisaj. Lafwa sensè oubyen konfyans sensè (1 Timote 1:5) se plis pase you konsantman entèlektyèl ki baze sou eritaj kiltirèl e edikasyonèl annegad kretyente a – lafwa ki rachte a se you konfyans fon ki byen chita e ki fè andedans you moun fè Bondye plezi. Lafwa oubyen konfyans santre nan kè e nan lespri lòm : “ Paske lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras” (Women 10:10). Lafwa se yon gwo konviksyon e konfyans nan Bondye, Jezi Kris e Sentespri – e revelasyon ke Sentespri enspire (2 Pyè 1:21; 2 Timote 3:16). Lafwa se pa you aksyon izole konfyans ki sove you moun poukont li san kreye you enterè e dezi pou aprann sou doktrin e pratik kretyen.

Depi genyen anpil avètisman sou pwofèt e sou frè ki chite, se enpòtan pou konnen si you moun genyen lafwa oubyen konfyans reyèl. Pi gran prèv lafwa se paske li apwopriye gras nan pechè a paske Bondye “fè yo gras......tout moun ki mete konfyans yo nan li ka resevwa padon pou peche yo” (Women 3:24, 25). Gras la sètifye li pamwayen temwen ki rete andedan nou an e pamwayen travay Sentespri (8:9,10, 16; 1 Jan 3:24; 4:13) e pamwayen devlopman e obeyisans nan lavi kwayan an (1 Jan 2:3, 5; 3:10, 14, 18, 19; 4:7; 5:2). Si pa genyen prèv gras, pa genyen lafwa. “Lafwa” ki pa genyen efè sou lavi you moun e sou fason li viv se pa you lafwa ki sove. Lafwa ki sove a va akonpaye avèk you lavi ki li Bib la, lapriyè pou Senstespri eklere li e ki chache obeyi tout limyè li resevwa nan Pawòl Bondye.

Nouvèl Nesans oubyen Fèt Yon Dezyèm Fwa

Repantans tankou nou te deja di, genyen you chanjman radikal nan lespri e nan kè. Lè repantans e lafwa lòm reyèl, gras Bondye va kreye nan li menm you “nouvèl nesans”. Nouvèl nesans sa a se you esperyans e reyalite asosye redanmsyon ke Jezi Kris pote a. Li te mete anfaz sou nouvèl nesans la nan you diskisyon li te genyen avèk you lidè jwif e you manm Gran Konsèy la. Nikodèm te konnen ke Jezi se te you Mèt “ Mèt, nou konnen se Bondye ki voye ou moutre nou tout bagay sa yo. Paske pèsonn pa ka fè tout mirak w’ap fè yo si Bondye pa avèk li” (Jan 3:2). Li te respekte Jezi kòm you Mèt Pwofesè e sanble ke li te vin aprann nan men Jezi.

E Paske Li te jwif e pi fò jwif nan premye syèk la te fè women yo opozisyon e yo te swete restorasyon Wayòm Izrayèl, souvan Jezi te pale sou kesyon Wayòm Bondye. Li te di Nikodèm, “Se m’ap di ou la a, se vre wi: Pèsonn pa kapab wè Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa” (Jan 3:3). Jezi te mare you chanjman espirityèl avèk reyalite wayòm Bondye a. Paske koneksyon espirityèl sa a te etone Nikodèm, li te mande, “Ki jan yon nonm granmoun ka fèt yon dezyèm fwa? Li pa ka tounen nan vant manman l, pou l fèt yon lòt fwa ankò. Jezi reponn li: Sa m’ap di ou la a, se vre wi: Pèsonn pa ka antre nan Peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt nan dlo ak nan Sentespri. Lachè sòti nan lachè, lespri sòti nan Lespri Bondye” (vv.4-6). Jezi te mete anfaz sou nati espirityèl nouvèl nesans la: you moun dwe fèt “nan dlo ak nan Sentespri” paske “lespri sòti nan Lespri Bondye” (v.6).

Malgre genyen kèk dezakò konsènan siyifikasyon “fèt nan dlo”, siyifikasyon ki pi lojik la sanble genyen rapò avèk wayòm nan ki te pre pou vini a. Depi Janbatis te mare repantans e preparasyon pou antre nan wayòm nan ak dlo batèm, asiremen Jezi e Nikodèm te dwe genyen sa nan lespri yo. Apre tou, menm Wa a te batize, pa kòm you aksyon repantans, men kòm you siy idantifikasyon Li avèk pèp prepare a e mesaj wayòm nan.

Nan teoloji Jwif la, dlo batèm nan te nesesè pou you pwozelit antre nan wayòm Izrayèl la. Sa te make you chanjman oubyen “nouvèl nesans” kandida a, sa siyifi li pa asosye ankò avèk ansyen lavi li e ke li idantifye li e asepte nouvo chemen lavi a. Nan okazyon an li te menm genyen you nouvo non.

Jodi a, lè you moun jwif ki genyen rasin òtodòks konvèti nan lafwa nan Kris, fanmi li va pran tan pou tolere chanjman sa a. Poutan, lè you moun batize, fanmi jwif la konsidere li kòm you moun ki mouri e kèkfwa yo menm fè you sèvis fineray pou deklare ke li mouri. Moun ki konvèti nan Kretyente te mouri annegad ansyen chemen lavi a e li te fèt nan you nouvo idantite e you nouvo fanmi, e batèm nan senbolize pwen ki delimite sa a.

Jezi te kontinye pou di Nikodèm, “Pa sezi si mwen di ou: se pou nou fèt yon dezyèm fwa. Van an soufle kote l vle. Ou tande bri l’ap fè. Men, ou pa konnen ki bò l sòti, ni ki bò l prale. Se menm jan an pou tout moun ki fèt nan Lespri Bondye” (Jan 3:7, 8). Genyen you mistè ki vlope nan “fèt you dezyèm fwa a” tankou genyen you mistè nan van an. Avèk mirak Sentespri travay sou nanm, li fè you gwo efè sou volonte moun nan, dezi li, e sa li bay valè, li bay lavi li you nouvo direksyon. Moun nan vire do bay tandans natirèl li pou fè rebèl kont Bondye pou fè li genyen you dezi sensè pou obeyi Bondye. Kouman sa rive, ki melanj ki genyen nan verite, entèlijans, e travay Sentespri depase konpreyasyon lòm. Nou konnen poutan, ke travay sa yo mache ansanm pou pwodwi you efè klè e byen vizib nan chak moun.

Lè yo te poze Jezi kesyon konsènan ki moun ki te pi gran nan wayòm nan, Li te di, “Sa m’ap di nou la a se vre wi: Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun piti, nou p’ap janm ka mete pye nou nan peyi Wa ki nan syèl la” (Matye 18:3; konpare Jan 3:3). Nouvèl nesans la bay you chanjman konplèt nan lavi a. “Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo kounyeya” (2 Korentyen 5:17). Kretyen an va kontinye nan you kalite lafwa ki tankou timoun piti ke li te kòmanse nan nouvèl nesans la, e volonte li pou aprann va kontinye diran lavi. Li “pa kite bagay ki sou latè pran tèt nou (li), (li) mete lide (li) nou sou bagay ki anwo nan syèl la” (Kolòs 3:2). Kretyen an va koute Pawòl la e Sentespri va dirije li pou asepte ansèyman li. Nouvèl nesans la va fè li “you pitit Bondye” (Matye 18:1-6; konpare Mak 10:13-16; Lik 18:17; 1 Jan 3:2, 10; elatriye).

Nesesite nouvèl nesans la konfime nan lòt pasaj Nouvo Testaman an. Pòl te revele kouman ansyen nati kretyen an sibi efè nouvèl nesans la: “Moun ki moun Jezikri, yo fè kò a mouri ansanm ak tout egzijans li yo, ak tout lanvi li yo” (Galat 5:24). Li te ekri pi lwen pou esplike kouman ansyen seremoni ansyen kontra a pa enpòtan ankò, “Kit ou sikonsi, kit ou pa sikonsi, se pa sa ki konte. Sa ki konte, se pou nou chanje, se pou tounen yon lòt moun” (6.15). Pyè souliye verite sa a lè li te ekri, “Fwa sa a, nou pa sòti nan yon jèm ki ka mouri, men nan yon jèm ki pa ka mouri” (1 Pyè 1:23).

Nouvèl nesans nesesè anpil poutèt nati peche lòm – “lachè sòti nan lachè” (Jan 3:6) – paske lòm “te mouri poutèt mechanste ak peche” (Efèz 2:1). Pòl esplike kisa siyi: “Lè egzijans kò a fin pran tèt yon moun, li pa vle wè Bondye ankò, li p’ap soumèt devan lalwa Bondye a, li p’ap soumèt devan lalwa Bondye a, li p’ap ka soumèt menm. Moun ki soumèt devan egzijans kò yo pa kapab fè Bondye plezi” (Women 8:7, 8). Sila yo ki “nan egzijans kò a” anba kontwòl pasyon peche ki travay nan yo ki “nan lanmò” (7:5). Moun sa yo pa va janm wè Bondye esepte si you bagay rive bayè peche ke lòm te kreye a. Bondye sen e li pa kapab pèmèt peche nan prezans li. Sèlman kè pwòp va wè Bondye (Matye 5:8). Se Pitit gason Bondye e Sentespri sèlman ki kapab retire bayè peche sa a, sa bay kòm rezilta you chanjman radikal nan nati lòm pamwayen you nouvèl nesans. Nouvèl nesans kòmanse you metòd ki fè pechè a vin “pwòp nan kè li”. Konsa nouvèl nesans la santral e nesesè pou remete lòm nan premye pozisyon li kominyon e pitit Bodye a. Pozisyon sa a ke lòm rejwenn lan bay kòm rezilta kretyen ki swiv kòmandman lamou (22:37, 39; konpare Lik 10:27; Jan 14:15; 1 Jan 4:7,8, 11) ki soti nan you kè pwòp, you bon konsyans, e you lafwa sensè (1 Timote 1:5).

Pozisyon sa a ke lòm rejwenn lan se rezilta nouvèl nesans ki akonpaye avèk you dezi pou fè volonte Bondye. Sa bay you lavi disip. Jezi te pale sou rezilta sa yo: “Mouton m yo koute vwa m, mwen konnen yo epi yo swiv mwen. Mwen ba yo lavi ki p’ap janm fini an. Yo p’ap janm peri, pèsonn p’ap janm ka rache yo nan men mwen”(Jan 10:27, 28):”Si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman m yo. Moun ki asepte kòmandman m yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m’a renmen l, epi m’a fè l wè mwen” (Jan 14:15, 21; gade vv. 15-24); “Mwen se pye rezen tout bon an.... Se pou n fè yonn ak mwen, menm jan mwen fè yonn ak nou. Yon branch pa ka donnen poukont li si l pa fè yonn ak pye rezen an. Konsa tou, nou p’ap kapab donnen si nou pa fè yonn ak mwen....Men ki jan pouvwa Papa m lan va parèt aklè: se lè nou donnen anpil, lè nou fè wè se disip mwen nou ye” (15:1-8).

Relasyon Repantans, Lafwa, e Nouvèl Nesans

Nou deja wè ke reyalizasyon redanmsyon Jezi pote a genyen repantans, lafwa, nouvèl nesans. Malgre kèk pasaj nan Bib la bay lafwa plis enpòtans, nou pa kapab neglije repantans e nouvèl nesans. Touletwa sa yo nesesè pou antre nan wayòm nan e yo genyen rapò ansanm.

Pechè a dwe repanti pou li kapab kwè. Li dwe chanje lespri li sou rebelyon kont Senyè a, ki siyifi ke li dwe wè nati peche li, jistis Bondye e reyalize ke li pèdi e ke li nan direksyon lanfè. Li bezwen wè nesesite pou mache nan limyè e chanje lespri li sou mache nan peche. Chanjman lespri sa a tèlman radikal ke yo rele li “fèt you dezyèm fwa”. Poutan repantans la pote nouvèl nesans, entèlijans la dwe reponn reyalite Levanjil la nan lafwa. Lafwa e repantans pa kapab mache nan vid; yo bezwen asirans andedan kè a ke Levanjil la se verite. Apre sa pechè repantan an dwe kwè verite revele a. Poutan konfyans sa a pa kapab rive si pa genyen yon chanjman ki fèt nan kè a. Konsa nou wè twa sa yo – lafwa, repantans e nouvèl nesans – gen rapò youn avèk lòt e yo mache ansanm. Twa metòd sa yo mache ansanm pou travay pou pote delivrans, e reyaksyon yo pa kapab separe, pou rezon sa a, pa kapab konprann konplètman.

Sa pa chanje reyalite ke lafwa se kondisyon prensipal pou delivrans ki anseye nan Nouvo Testaman an, men bay lafwa pozisyon prensipal la pa anile repantans e nouvèl nesans. Lè Pòl pale sou lafwa kòm kondisyon pou delivrans, li pale sou nesesite repantans e nouvèl nesans. Kòm egzanp nan Women 6:2-4 li fè sa byen klè ke lafwa ki sove bay kòm rezilta you lavi chanje: “Non. Sa pa ka fèt. Poukisa? Paske annegad peche nou mouri. Ki jan pou n ta kontinye ap viv toujou nan peche?... nou tout ki resevwa batèm pou n te fè yonn ak Jezikri, avèk batèm sa a nou te fè yonn avè l, nou te mouri ansanm avèl tou. Men, menm jan Papa a te fè l leve sòti nan lanmò avèk gwo fòs pouvwa li, konsa tou nou menm nou ka mennen yon lòt lavi” (Women 6:2-4).

Lòt Kondisyon

Repantans, Lafwa e Nouvèl Nesans akonpaye avèk lòt kondisyon ki pa mansyonnen souvan. Yo genyen rapò avèk verite nou sòti mansyonnen anwo a e yo motive e ogmante pamwayen gras pisans Sentespri. Yo se kondisyon ki nesesè pou delivrans la, yo pa travay ki separe pou jwenn merite li, men yo se rezilta soumisyon devan Senyè Jezi e Sentespri.

Youn ladan yo se konfesyon. Jezi te di, “Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m ki nan syèl la. Men tou, moun ki va kanpe devan lèzòm pou di li pa konnen m, mwen menm tou, m’a kanpe devan Papa m ki nan syèl la, m’a di mwen pa konnen l” (Matye 10:32, 33; konpare Lik 12:8, 9). Nan lang anglè Matye 10:33 di: “Moun ki va konfese mwen devan lèzòm, mwen va konfese li tou devan Papa m ki nan syèl la”. Aksyon konfesyon sa a ansanm avèk konfyans, se youn nan kondisyon Pòl bay: “Si ou deklare (konfese) ak bouch ou devan tout moun Jezi se Senyè a, si ou kwè tout bon nan kè ou Bondye te fè l leve sòti vivan pami mò yo, w’a sove. Paske, lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras. Lè yon moun deklare (konfese) ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondye delivre li ” (Women 10:9,10). Jan te bay sa tou kòm you kondisyon. “Moun ki rekonèt (konfese) Jezi pou Pitit Bondye a, Bondye fè yonn ak yo, yo fè yonn ak Bondye” (1 Jan 4:15).

Pyè e Pòl te bay you lòt kondisyon atravè pawòl pwofèt Jowèl. “Lè sa a nenpòt ki va rele Senyè a va delivre” (Travay Apot 2:21); Women 10:13; konpare Jowèl 2:32). Mesaj sa a senp pou konprann. Delivre posib pou nenpòt moun ki rele non Senyè a. Anvan Pòl te site pasaj sa a li te fè deklarasyon ke “ Paske, lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras. Lè yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondye delivre li” (Women 10:10). Rele non Senyè a gen rapò avèk konfyans e konfesyon, re pantans, lafwa e nouvèl nesans. Nan kòmansman lèt li te voye bay legliz Korent, Pòl pale sou apèl sa a. Li ekri, “Pou nou tout ki nan legliz Bondye a lavil Korent, nou tout ki pou Bondye nan Jezikri, ansanm ak tout lòt moun toupatou k’ap rele non Jezikri, Senyè nou an” (1 Korentyen 1:2).

Desip yo depi lè yo te kòmanse preche te mete anfaz sou batèm. Pyè te di moun ki te reponn jou Lapannkòt la, “tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòt vin resevwa batèm nan non Jezikri, pou Bondye padone tout peche nou yo. Apre sa, n’a resevwa Sentespri, kado Bondye a” (Travay Apot 2:38). “Anpil ladan yo te kwè sa Pyè t’ap di a, yo te resevwa batèm.” (v.41).

Batèm asosye avèk nouvo lavi an kwayan nan Kris (Women 6:3,4; Galat 3:27; Kolosyen 2:12). Nouvo lavi sa a pa vini pamwayen aksyon fizik batèm dlo; batèm senbolize oubyen ilistre sa ki deja rive. “Pou nou menm dlo sa a kanpe pou dlo batèm lan k’ap delivre nou kounyeya. Batèm lan, se pa yon bagay k’ap wete kras sou kò nou. Men, se yon angajman nou pran devan Bondye ak yon konsyans san repwòch. Bondye sove nou gremesi Jezikri ki te leve sòti vivan nan lanmò” (1 Pyè 3:21). Batèm pa retire salte oubyen peche nan lavi yon moun. Pwoblèm peche jwenn solisyon anvan batèm lan paske kwayan an genyen yon bon konsyans anvè Bondye. Se batèm Sentespri ki pote bon konsyans sa a, kote kwayan an vin vivan espirityèlman (nouvèl nesans) e li ajoute nan kò Kris la, Legliz: “Nou tout nou te resevwa batèm pou n te ka fè yon sèl kò ansanm, pa pouvwa yon sèl Lespri a” (1 Korentyen 12:13; gade Jan 3:5,6; Tit 3:5).

You Lavi Disip

Sèlman sila yo ki te repanti, egzèse lafwa, fè esperyans nouvèl nesans, e resevwa Sentespri abite nan yo va jwenn delivrans. Kwayan sa yo va obeyi e yo va disip fidèl Kris. Viv you lavi disip se you pati ki nesesè nan lafwa kretyen an.

Jezi te mete gwo anfaz sou viv you lavi disip. Li di ke se sèlman sila yo ki obeyi e ki viv you lavi disip ki fidèl ki va jwenn redanmsyon. Jezi te di, “Se pa tout moun k’ap plede di m” Mèt, Mèt, Ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la” (Matye 7:21), e “Moun ki pa pran kwa l pou l swiv mwen, li pa kapab moun pa m nonplis. Moun k’ap chache asire lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen va jwenn li ankò” (Matye 10: 38, 39; konpare Lik 9:23, 24). Menm jan an tou Li di: “Si yon moun vle mache dèyè m, se pou li bliye tèt li.Se pou l chaje kwa l sou zepòl li, epi swiv mwen. Paske, moun ki te vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, li va jwenn li ankò ” (Matye 16:24, 25; konpare Mak 8:34, 35). Jezi te di moun k’ap swiv li yo, “Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou se disip mwen vre. N’a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou. Moun ki fè tou sa mwen di l fè, li p’ap janm mouri” (Jan 8:31, 32, 51).

Obeyi apèl sa a ke Jezi fè a sèlman posib pamwayen nouvèl nesans e pamwayen pisans Sentespri. Se rezilta lè you moun libere anba peche e resevwa you nouvo lamou pou Jezi (Jan 8:31-38). “Moun ki asepte kòmandman m yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m’a renmen l, epi m’a fè l wè mwen.....Moun ki renmen m, se li menm ki va fè tou sa m di l fè. Papa m va renmen l tou. Papa m va vin jwenn li ansanm avè m, n’a viv nan li. Moun ki pa renmen m, li p’ap fè tou m di l fè. Tou sa nou tande m’ap di a, se pa nan mwen yo sòti, men se nan Papa m ki voye m lan yo sòti” (14:21-24; konpare 15:9,10).

Tout moun ki rekonèt Jezi se Kris la, se pitit Bondye yo ye. Si ou renmen yon papa, se pou ou renmen pitit li tou. Nou konnen nou renmen pitit Bondye yo lè nou renmen Bondye, lè nou fè tou sa li mande nou fè. Nou renmen Bondye, lè nou fè tou sa li mande nou fè. Sa Bondye mande nou fè yo pa twò difisil pase sa. Paske, depi se pitit Bondye ou ye, ou kapab genyen batay la sou lemonn. Men ki jan nou fè genyen batay la sou lemonn, se paske nou gen konfyans nan Bondye. Ki moun ki ka genyen batay la sou lemonn? Se sèlman moun ki kwè Jezi se pitit Bondye a. 1 Jan 5:1-5.

---------------

Chapit 5 REDANMSYON REYALIZE NAN KRIS
YOU ETID BIBLIK SOU REDANMSYON
Leland M. Haines

Life Ministries
250 Meadow Lane
Conestoga , PA 17516 USA

Copyright © 2002
Leland M. Haines
Goshen, Indiana USA
All rights reserved.
Avèk pèmisyon

Tradiktè
Josué Michel

Pou

International Faith Missions
Jonesville , Michigan USA  

Emprimè avèk

Life Ministries
250 Meadow Lane
Conestoga Pennsylvania17516US